Art. 66. - [Wyznaczenie, odwołanie, kompetencje osoby sprawującej zarząd komisaryczny] - Przedsiębiorstwa państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.437 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2023 r.
Art.  66.  [Wyznaczenie, odwołanie, kompetencje osoby sprawującej zarząd komisaryczny]
1. 
Organ założycielski wyznacza i odwołuje osobę sprawującą zarząd komisaryczny.
2. 
Z chwilą ustanowienia zarządu komisarycznego organy przedsiębiorstwa ulegają rozwiązaniu. Organ założycielski odwołuje dyrektora przedsiębiorstwa.
3. 
Osoba sprawująca zarząd komisaryczny przejmuje kompetencje organów przedsiębiorstwa, z wyjątkiem:
1)
przyjmowania i zatwierdzania sprawozdania finansowego;
2)
dokonywania podziału wygospodarowanego zysku przez przedsiębiorstwo na fundusze oraz zasad wykorzystania tych funduszy.
4. 
Kompetencje, o których mowa w ust. 3, przejmuje organ założycielski.