[Sprzeciw od decyzji podjętych w ramach nadzoru] - Art. 63. - Przedsiębiorstwa państwowe. - Dz.U.2021.1317 t.j. - OpenLEX

Art. 63. - [Sprzeciw od decyzji podjętych w ramach nadzoru] - Przedsiębiorstwa państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1317 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  63.  [Sprzeciw od decyzji podjętych w ramach nadzoru]
1. 
Dyrektorowi przedsiębiorstwa oraz radzie pracowniczej przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w stosunku do decyzji podjętych wobec przedsiębiorstwa przez organ sprawujący nad nim nadzór.
2. 
Sprzeciw wraz z jego uzasadnieniem wnosi się do organu, który decyzję wydał, w terminie siedmiu dni od daty jej przekazania. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie decyzji.
3. 
W razie podtrzymania decyzji przez organ, do którego został skierowany sprzeciw, dyrektorowi przedsiębiorstwa oraz radzie pracowniczej przysługuje prawo wniesienia w ciągu siedmiu dni sprawy do sądu. Sąd w terminie czternastu dni wyznacza rozprawę.