Art. 50. - [Zasady dokonywania czynności prawnych przez dyrektora, zastępców dyrektora i pełnomocników] - Przedsiębiorstwa państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.437 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2023 r.
Art.  50.  [Zasady dokonywania czynności prawnych przez dyrektora, zastępców dyrektora i pełnomocników]
1. 
Do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu przedsiębiorstwa państwowego upoważniony jest dyrektor. Zastępcy dyrektora oraz pełnomocnicy przedsiębiorstwa działają w granicach ich umocowania.
2. 
Jeżeli czynności prawne, dokonywane przez osoby określone w ust. 1, obejmują rozporządzanie prawem, którego wartość przekracza pięć tysięcy złotych 1 , lub czynności te mogą spowodować powstanie zobowiązania przedsiębiorstwa do świadczenia o wartości powyżej pięciu tysięcy złotych, do skuteczności oświadczenia woli wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch osób.
1 Po denominacji, zgodnie z art. 4 ust. 6a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U.1994.84.386), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.