[Gospodarowanie mieniem przedsiębiorstwa państwowego] - Art. 46. - Przedsiębiorstwa państwowe. - Dz.U.2021.1317 t.j. - OpenLEX

Art. 46. - [Gospodarowanie mieniem przedsiębiorstwa państwowego] - Przedsiębiorstwa państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1317 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  46.  [Gospodarowanie mieniem przedsiębiorstwa państwowego]
1. 
Organ założycielski wyposaża przedsiębiorstwo w środki niezbędne do prowadzenia działalności określonej w akcie prawnym o jego utworzeniu.
2. 
Przedsiębiorstwo, gospodarując wydzielonym mu i nabytym mieniem, zapewnia jego ochronę.
3. 
Przedsiębiorstwo państwowe sprzedaje mienie zaliczone, zgodnie z odrębnymi przepisami, do rzeczowego majątku trwałego w drodze publicznego przetargu.
3a. 
W wypadku likwidacji przedsiębiorstwa państwowego:
1)
sprzedaż środków trwałych może być również dokonana na podstawie oferty ogłoszonej publicznie bądź w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia;
2)
likwidator może, za zgodą organu założycielskiego, przekazać gminie (związkowi międzygminnemu) lub państwowej osobie prawnej mienie przedsiębiorstwa państwowego nieobjęte przepisami o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe, o ile wierzytelności zostały zabezpieczone.
4. 
Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zasady organizowania przetargu oraz warunki, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu.