Art. 13. - [Statuty wymagające zatwierdzenia przez organy założycielskie] - Przedsiębiorstwa państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.437 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2023 r.
Art.  13.  [Statuty wymagające zatwierdzenia przez organy założycielskie]
1. 
Zatwierdzenia przez organ założycielski wymagają statuty następujących przedsiębiorstw państwowych:
1)
użyteczności publicznej;
2)
handlu zagranicznego;
3)
stacji radiowych i telewizyjnych, przemysłu teleelektronicznego, transportu samochodowego i budownictwa łączności;
4)
Państwowej Komunikacji Samochodowej oraz zakładów naprawczych taboru kolejowego.
1a. 
W przedsiębiorstwie użyteczności publicznej, dla którego organem założycielskim jest wojewoda i którego działalność wykracza poza obszar województwa, statut zatwierdza wojewoda w porozumieniu z ministrem właściwym ze względu na przedmiot działalności przedsiębiorstwa.
2. 
Podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia statutu powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 3 miesiące od przedłożenia statutu organowi założycielskiemu.