Przedmiot szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1425

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 września 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 września 2016 r.
w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 221) zarządza się, co następuje:

Przedmiot szkolenia aplikantów

§  1.
Szkolenie aplikantów obejmuje szkolenie z zakresu:
1)
prawa własności przemysłowej, w tym prawa europejskiego i międzynarodowego, prawa konkurencji, prawa autorskiego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego;
2)
postępowania administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, postępowania cywilnego, postępowania karnego, postępowania przed organami międzynarodowymi, w tym Unii Europejskiej, orzekającymi w sprawach własności przemysłowej, postępowania przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz postępowań przed innymi organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej;
3)
prawa celnego;
4)
obrotu prawami własności przemysłowej;
5)
zasad i form wykonywania zawodu rzecznika patentowego oraz jego aspektów etycznych, a także organizacji samorządu rzeczników patentowych;
6)
wybranych elementów wiedzy technicznej i techniki sporządzania zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej.

Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu konkursowego

§  2.
Krajowa Rada Rzeczników Patentowych ogłasza informację o egzaminie konkursowym, podając w szczególności:
1)
termin składania wniosków o wpis na listę aplikantów;
2)
jakie dokumenty lub oświadczenia powinny być złożone wraz z wnioskiem;
3)
wysokość kosztów aplikacji i zasady ich ponoszenia przez kandydatów;
4)
miejsce i termin przeprowadzenia egzaminu konkursowego;
5)
zakres tematyczny egzaminu konkursowego, w tym wykaz tytułów aktów prawnych stanowiących podstawę opracowania pytań z zakresu prawa, a także wykaz literatury stanowiącej podstawę opracowania pytań z zakresu elementów wiedzy technicznej.
§  3.
1.
Egzamin konkursowy polega na rozwiązaniu testu obejmującego zakres tematyczny, o którym mowa w art. 28b ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, zwanej dalej "ustawą".
2.
Test składa się z zestawu 100 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa, oraz karty odpowiedzi. Kandydat może wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza na karcie odpowiedzi stanowiącej integralną część testu. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt.
3.
Pozytywny wynik egzaminu konkursowego otrzymuje kandydat, który uzyskał z testu co najmniej 70 punktów.
4.
Zespół egzaminacyjny ustala na posiedzeniu niejawnym wynik egzaminu konkursowego każdego kandydata.
5.
Z posiedzeń zespołu egzaminacyjnego sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący zespołu egzaminacyjnego i wszyscy członkowie tego zespołu.
6.
Komisja Egzaminacyjna, na podstawie wyników egzaminu ustalonych przez zespół egzaminacyjny, podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego każdego z kandydatów.
§  4.
1.
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej lub upoważniony przez niego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego podczas egzaminu konkursowego może wydawać zarządzenia o charakterze porządkowym lub organizacyjnym.
3.
Członkowie zespołu egzaminacyjnego sprawują nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu konkursowego.
§  5.
1.
Egzamin konkursowy przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę.
2.
Przed wejściem na salę kandydat okazuje ważny dokument zawierający zdjęcie, potwierdzający jego tożsamość.
§  6.
1.
Przed rozpoczęciem egzaminu konkursowego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje kandydatów o:
1)
warunkach organizacyjnych i sposobie przeprowadzenia egzaminu konkursowego;
2)
przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie przeprowadzania egzaminu konkursowego;
3)
zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi;
4)
sposobie ogłoszenia wyników egzaminu konkursowego.
2.
Podczas egzaminu konkursowego kandydat nie może:
1)
korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa;
2)
posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji.
§  7.
1.
Prace egzaminacyjne oznacza się indywidualnym kodem.
2.
Każdy kandydat otrzymuje wraz z pracą egzaminacyjną wylosowaną przez siebie kopertę, na której widnieje numer kodu. W kopercie są umieszczone dwie karty z numerem kodu; na jednej kandydat wpisuje swoje imię i nazwisko, umieszcza ją z powrotem w kopercie, zakleja i oddaje zespołowi egzaminacyjnemu przed rozpoczęciem opracowywania pracy egzaminacyjnej, drugą zaś kartę kandydat zatrzymuje. Numer kodu kandydat wpisuje na każdej stronie pracy egzaminacyjnej.
3.
Prace egzaminacyjne są rozkodowywane po sprawdzeniu wszystkich prac.
§  8.
1.
W trakcie egzaminu konkursowego kandydat może opuścić salę jedynie w uzasadnionym przypadku, po uzyskaniu zgody przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, pod nadzorem członka zespołu egzaminacyjnego wskazanego przez przewodniczącego.
2.
Przed opuszczeniem sali kandydat przekazuje pracę przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
3.
Godzina wyjścia z sali i powrotu kandydata na salę zostaje odnotowana przez członka zespołu egzaminacyjnego na egzemplarzu testu kandydata.
§  9.
1.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wyklucza z egzaminu konkursowego kandydata, który podczas egzaminu konkursowego korzystał z pomocy innej osoby, posługiwał się niedozwolonymi materiałami lub urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji, pomagał pozostałym kandydatom lub w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu konkursowego.
2.
Wykluczenie, o którym mowa w ust. 1, zostaje odnotowane w protokole przebiegu egzaminu konkursowego oraz na egzemplarzu testu.
3.
Wykluczenie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku egzaminu konkursowego.

Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego

§  10.
Do egzaminu kwalifikacyjnego § 3 ust. 5 i 6, § 4, § 5 i § 6 ust. 1 oraz § 7-9 stosuje się odpowiednio.
§  11.
1.
Podczas egzaminu kwalifikacyjnego zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa. Zdający nie może posiadać urządzeń elektronicznych innych niż dopuszczane przez Komisję Egzaminacyjną.
2.
Egzamin kwalifikacyjny może być przeprowadzony z użyciem komputera.
3.
Dopuszcza się możliwość zainstalowania tekstów, o których mowa w ust. 1, na komputerze.
§  12.
1.
Sprawdzenia opracowań każdej z części egzaminu kwalifikacyjnego dokonują, niezależnie od siebie, dwaj członkowie zespołu egzaminacyjnego.
2.
Każdy ze sprawdzających proponuje ocenę opracowania każdej z części egzaminu kwalifikacyjnego.
3.
Ostateczną ocenę części egzaminu kwalifikacyjnego, oddzielnie dla każdej części, ustala zespół egzaminacyjny.
4.
Każdy członek zespołu egzaminacyjnego, biorąc pod uwagę propozycje sprawdzających, może przyznać od 0 do 5 pełnych punktów za każdą część egzaminu kwalifikacyjnego. Ocenę końcową każdej z części egzaminu kwalifikacyjnego stanowi liczba punktów uzyskanych przez zdającego, przy czym:
1)
ocena celująca - 35 punktów;
2)
ocena bardzo dobra - 30-34 punktów;
3)
ocena dobra - 24-29 punktów;
4)
ocena dostateczna - 18-23 punktów;
5)
ocena niedostateczna - 0-17 punktów.
§  13.
Zespół egzaminacyjny na posiedzeniu niejawnym ustala wynik egzaminu kwalifikacyjnego każdego ze zdających, w odniesieniu do całości, jak i poszczególnych części egzaminu kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 31 ust. 3 ustawy.
§  14.
Pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego otrzymuje zdający, który uzyskał co najmniej ocenę dostateczną z każdej części egzaminu kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 31 ust. 3 ustawy.

Przepis końcowy

§  15.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2011 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego (Dz. U. poz. 1124), które utraciło moc z dniem 30 listopada 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505).