Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.23.130

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 8 lutego 1921 r.
w przedmiocie przedłużenia zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 oraz w przedmiocie przyjmowania obligacji austrjackich pożyczek wojennych przy zapisach na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z roku 1920.

Na zasadzie art. 1 i 10 ustawy z dnia 27 lutego 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 25 poz. 132) oraz art. 5 ustawy z dnia 11 maja 1920 r. (Dz. Ust R. P. z 1920 r. № 42 poz. 250) w uzupełnieniu i częściowej zmianie postanowień następujących rozporządzeń: z dnia 21 maja 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 47 poz. 296), z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 63 poz. 423), z dnia 30 września 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 95 poz. 631), z dnia 19 listopada 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 109 poz. 720) oraz z dnia 9 grudnia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 118 poz. 783), zarządzam co następuje:
§  1. 1 Zapisy na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920, przedłuża się na dni 30 po ogłoszeniu rozporządzeń wykonawczych do ustaw z dni 16 lipca i 28 października 1920 r. (Dz. U. R. P. z r. 1920, № 67 i 105, poz. 455 i 692) z wyjątkiem zapisów na tę pożyczkę dokonywanych ratami przez urzędników i funkcjonar-juszów państwowych, osoby wojskowe oraz emerytów cywilnych i wojskowych na zasadach ustalonych rozporządzeniem z dnia 23 marca 1920 r. (Dz. Urz. Ministerstwa Skarbu rok II № 13 poz. 177) tudzież §§ 6 7 i 8 niniejszego rozporządzenia zakończonych w dniu 31 lipca 1921 r.
§  2. Obligacje austriackich pożyczek wojennych, zarejestrowane w myśl ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 61 poz. 387) oraz rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy z dnia 24 grudnia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. 7. 1921 r. № 1 poz. 3) mogą być przyjmowane przez oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, kasy skarbowe i urzędy podatkowe, przy zapisach na 5% długoterminowy wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 w stosunku ustalonym w art. 1 ustawy z dn. 11 maja 1920 r. (Dz. Ust R. P. z 1920 r. № 42 poz. 250) oraz w art. 1, 4 i 5 rozporządzeń z dn. 21 maja 1920 r. (Dz. Ust R. P. z 1920 r. № 47 poz. 295), niezależnie od tego, czy wpłata gotówkowa została dokonana przed zarządzeniem rejestracji austriackich pożyczek wojennych, czy też w terminie późniejszym.
§  3. Przepisy art. 1 rozporządzenia z dnia 19 listopada 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 109 poz. 720) rozszerza się również na zawinkulowane za czasów b. cesarsko-królewskiego rządu austriackiego w Wiedniu obligacje austrjackich pożyczek wojennych, stanowiące własność instytucji i osób prywatnych i zarejestrowane w myśl powołanej w § 2 niniejszego rozporządzenia ustawy i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
§  4. Należycie zarejestrowane dokumenty subskrypcyine austrjackich pożyczek wojennych, wymienione w art. 2 ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 61 poz. 387) mogą być przyjmowane przy zapisach na 5% długoterminowa, wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 na zasadach, ustalonych dla obligacji austrjackich pożyczek wojennych.
§  5. Przy wpłacie na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 obligacji austrjackich pożyczek wojennych, zarejestrowanych przez przedstawicielstwa polskie zagranicą, wymaganem jest przedstawienie, prócz dowodu rejestracji, również zezwolenia na przywóz rzeczonych obligacji w granice Rzeczypospolitej Polskiej.
§  6. 2 Osoby wojskowe i funkcjonarjusze cywilni, zajęci przy władzach wojskowych, którzy w terminie, określonym w § 1 niniejszego rozporządzenia i zobowiązali się wpłacać zadeklarowaną sumę, zapisu ratami, mogą w ramach tego zapisu wpłacać na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 za pośrednictwem właściwego Działu Kontroli Gospodarczej Wojskowego Okręgu Generalnego lub właściwej Intendentury Okręgu Demobilizacyjnego Armji, zarejestrowane w myśl ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. (Dz. ust R/P. z 1920 r. № 61 poz. 387) obligacje austrjackich pożyczek wojennych oraz dokumenty, zastępujące te obligacje w myśl § 4 niniejszego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 1921 r. To samo prawo przysługuje urzędnikom i funkcjonariuszom państwowym przy wpłacie zarejestrowanych obligacji austrjackich pożyczek wojennych i dokumentów, je zastępujących, za pośrednictwem placówek subskrypcyjnych 5% długoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920, przyjmujących od nich wpłaty na tę pożyczkę ratami. W razie zadeklarowania przy zapisie na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z roku 1920, z płata sumy zapisu ratami, że ustawowo dozwolona część tego zapisu będzie wniesiona w obligacjach austriackich pożyczek wojennych lub dokumentach, te obligacje zastępujących, podziałowi na raty ulega jedynie część zapisu, mająca być wpłaconą w gotówce. W zamian za wpłacone obligacje austrjackich pożyczek wojennych i dokumenty, je zastępujące, wydaje się obligacje 5% długoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920 po uiszczeniu ostatniej raty gotówkowej na pokrycie tego zapisu, na którego poczet rzeczone obligacje i dokumenty zostały wpłacone.
§  7. Jeżeli sumy zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920, dokonywanych przez osoby wojskowe lub przez państwowych urzędników i funkcjonarjuszów cywilnych, po odliczeniu sum, podlegających wpłacie w obligacjach austriackich pożyczek wojennych, wynoszą co najmniej 18.000 marek dla każdego subskrybenta, ulegają one rozdziałowi na 18 rat miesięcznych.
§  8. Emeryci cywilni i wojskowi, pobierający uposażenie emerytalne z kas skarbowych, korzystają przy zapisach na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę; państwową z r. 1920, dokonywanych w tych kasach skarbowych, w których pobierają uposażenie emerytalne, ze wszystkich przepisów niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzeń dawniejszych, dotyczących subskrypcji ratami na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 przez urzędników i funkcjonarjuszów państwowych.

Ci z emerytów cywilnych i wojskowych, którzy pobierają uposażenie emerytalne za pośrednictwem Pocztowej Kasy Oszczędności, mogą na zasadach niniejszego artykułu dokonywać zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 w najbliższej ich miejsca zamieszkania Kasie Skarbowej, lub w najbliższym urzędzie podatkowym.

§  9. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 1921 r. (Dz.U.21.41.256) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 maja 1921 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 1921 r. (Dz.U.21.55.348) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 1921 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 lipca 1921 r. (Dz.U.21.67.442) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 sierpnia 1921 r.

2 § 6 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 1921 r. (Dz.U.21.41.256) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 maja 1921 r.