Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.95.631

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 30 września 1920 r.
o przedłużeniu zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczką państwową z r. 1920 oraz o wpłacie obligacji austrjackich pożyczek wojennych przy zapisach na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczką państwową.

Na zasadzie: art. 9 ustawy z dnia 21 lutego 1920 r. (Dz. Ust. № 21 z r. 1920 poz. 115), art. 1) ustawy z tejże daty (Dz. Ust. № 25 z r. 1920 poz. 152) oraz art. 5 ustawy z dnia 11 maja 1920 r. (Dz. Ust. № 42 z roku 1920 poz. 250), uzupełniam i częściowo zmieniam postanowienia następujących rozporządzeń: rozp. z d. 21 maja 1920 r. (Dz. Ust. № 47 z r. 1920, poz. 296), rozp. z d. 17 lipca 1920 r. (Dz. Ust. № 63 z r. 1920, poz. 423), oraz rozp. z d. 18 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. № 82 z r. 1920, poz. 552).
Art.  1. 1

Zapisy na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 przedłuża się do dnia 15 grudnia 1920 r.

Art.  2.

Od d. 31 października 1920 r. aż do dnia zarządzenia na zasadzie art. 8 ustawy z d. 9 lipca 1920 r. (Dz. Ust. № 61 z r. 1920, poz. 387) rejestracji i stemplowania austriackich pożyczek wojennych, oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, kasy skarbowe i urzędy podatkowe mogą przyjmować od osób, będących niewątpliwie obywatelami polskimi, oraz instytucji, funduszów i osób prawnych, mających główną siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, które w terminie do d. 31 października 1920 r. dokonały zapisu na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 i wpłaciły sumę zapisu w gotówce lub zobowiązały się do jej wpłacenia w gotówce ratami,- przyjmować posiadane przez nie obligacje austrjackich pożyczek wojennych do wysokości jednej trzeciej sumy zapisanej w gotówce, a o ile tym osobom i instytucjom na zasadzie art. 5 rozporządzenia z d. 21 maja 1920 r. (Dz. Ust. № 47 z r. 1920 poz. 296) przyznano prawo wpłaty 50% sumy zapisu w obligacjach austrjackich pożyczek wojennych-do wysokości całkowitej sumy zapisanej w gotówce.

Art.  3.

W ciągu 2 miesięcy od dnia zarządzenia rejestracji i stemplowania austrjackich pożyczek wojennych mogą oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, kasy skarbowe i urzędy podatkowe przyjmować przy zapisie na 5% o długoterminową wewnętrzną pożyczką państwową z r. 1920 na zasadach ustalonych w art. 2 niniejszego rozporządzenia obligacje austrjackich pożyczek wojennych, zarejestrowane i ostemplowane jako znajdujące się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, lub zarejestrowane jako znajdujące się w posiadaniu obywateli polskich poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzone za pozwoleniem właściwych przedstawicielstw lub konsulatów polskich zagranicą.

1 Art. 1:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia z dnia 29 października 1920 r. (Dz.U.20.101.675) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 1920 r.

Z dniem 23 grudnia 1920 r. termin zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczką państwową z r. 1920 przedłuża się do dnia 28 lutego 1921 r., zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1920 r. w przedmiocie dalszego przedłużenia zapisów na 5% o długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 (Dz.U.20.118.783).

Z dniem 12 marca 1921 r. zapisy na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 przedłuża się do dnia 30 kwietnia 1921 r., zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 8 lutego 1921 r. w przedmiocie przedłużenia zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 oraz w przedmiocie przyjmowania obligacji austrjackich pożyczek wojennych przy zapisach na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z roku 1920 (Dz.U.21.23.130).