Dziennik Ustaw

Dz. Praw Kr. Pol.1918.9.19

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1918 r.

USTAWA
o przedłużeniu terminu wstrzymania eksmisji lokatorów.

My, RADA REGENCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO, za zgodą Rady Stanu, postanowiliśmy i stanowimy, co następuje:
Art.  1.

Upoważnić Ministra Sprawiedliwości do wydania zarządzeń w przedmiocie przedłużenia do dnia 15 września 1918 roku terminu wstrzymania wykonania wyroków sądowych i aktów z klauzulą egzekucyjną w sprawach o eksmisję lokatorów z lokali, objętych ustawą z dnia 15 lipca 1918 roku, ogłoszoną w № 8 Dziennika Praw pod poz. 17.

Art.  2.

Odnośne przedłużenie utraci swą moc z chwilą wcześniejszego wejścia w życie ustawy tymczasowej o ochronie lokatorów.

Dan w Warszawie, dnia 9 sierpnia 1918 roku.