Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.76.528

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 30 sierpnia 1921 r.
w przedmiocie przedłużenia terminu ważności i zmiany postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i czeskosłowackich.

Na mocy dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na Kolejach polskich (Dz. Pr. z 1919 r. № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
§  1. Ograniczenie odpowiedzialności kolei w myśl ustępu II, 10) rozporządzenia z dnia 15 października 1919 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i czeskosłowackich (Dz. U. № 83 z 1919 r., poz. 455), ostatnio przedłużone rozporządzeniem z dn. 6 maja 1921 r. do końca czerwca 1921 r. (Dz. U. z 1921 r. № 41 poz. 259) przedłuża się do końca września 1921 r. z tą zmianą, że przy zgłoszeniu roszczenia w Czechosłowacji odszkodowanie nie może przekraczać kwoty 1,50 koron czeskosłowackich za 1 kilogram, przy zgłoszeniu zaś roszczenia w Polsce kwoty 20 marek polskich za 1 kilogram.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 lipca 1921 r.