Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.21.116

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH I MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 21 stycznia 1920 r.
w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania cen, ustanowionych w artykule VII rozporządzenia o poborze koni z dnia 26 lipca 1919 r.

Na podstawie art. 9 ustawy o rzeczowych świadczeniach wojennych (Dz. Pr. P. P. 1919 r. № 32, poz. 264) zarządza się co następuje:
Ceny ustalone za pobrane konie w art. VII lit. A. rozporządzenia o poborze koni (Monitor Polski № 182 z dnia 14. VIII 1919 r.) obowiązują nadal do dnia 31 marca 1920 r.