Przedłużenie terminu na zawieranie układów dobrowolnych pomiędzy Ordynatem Zamoyskim a jego wierzycielami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.75.713

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 23 sierpnia 1934 r.
w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie przedłużenia terminu na zawieranie układów dobrowolnych pomiędzy Ordynatem Zamoyskim a jego wierzycielami.

Na podstawie ustępu 1 art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyskiej (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 666) w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 sierpnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 482), zarządza się co następuje:
Termin na zawarcie, pomiędzy Maurycym Ordynatem Zamoyskim i jego wierzycielami, układów dobrowolnych, przewidzianych w ustępie 1 art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie wyłączeń z Ordynacji Zamoyskiej (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 666) w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 sierpnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 482), przedłuża się do dnia 29 sierpnia 1935 r. ze skutkami prawnemi, przewidzianemi w art. 5 i 6 tegoż rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.