Przedłużenie terminu dla przedsiębiorstw ekspedycyjnych do załatwiania w urzędach celnych zleceń przyjętych od stron.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.84.656

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 sierpnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 10 sierpnia 1923 r.
w przedmiocie przedłużenia terminu dla przedsiębiorstw ekspedycyjnych do załatwiania w urzędach celnych zleceń przyjętych od stron.

Na podstawie art. 17 i 21 rozporządzenia Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 51, poz. 314) zarządza się co następuje:
Termin do załatwiania w urzędach celnych zleceń przyjętych od stron przez przedsiębiorstwa ekspedycyjne, które nie otrzymają pozwolenia na załatwiania formalności celnych w urzędach celnych, ustalony rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 6 października 1920 r. w przedmiocie dopuszczania przedsiębiorstw ekspedycyjnych do pośrednictwa w załatwianiu formalności celnych (Dz. U. R. P. № 103, poz. 686 art. 16 ust. 2), a ostatnio przedłużony rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 23 maja 1923 r. (Dz. U. R. P. № 54, poz. 383) przedłuża się do dnia 1 listopada 1923 r.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.