Przedłużenie terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.639

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 17 marca 2022 r.
w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328) zarządza się, co następuje:
Przedłuża się do dnia 30 czerwca 2022 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin do:
1)
złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r.,
2)
wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku

- o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

 Przedłuża się do dnia 30 września 2022 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin, o którym mowa w art. 28r ust. 1 ustawy, do złożenia deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.
Przedłuża się do dnia 30 czerwca 2022 r. termin do wykonania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązków, o których mowa w art. 7aa ust. 9 pkt 2 i 4 ustawy, jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 marca 2022 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).
2 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1363) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2022 r.