Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.28.225

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 kwietnia 1922 r.

USTAWA
z dnia 30 marca 1922 r.
w przedmiocie przedłużenia okresu urzędowania organów samorządowych na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Art.  1.

Sejmiki i wydziały powiatowe, rady miejskie i magistraty oraz rady gminne i zarządy gminne, których okres wyborczy według obowiązujących dotychczas przepisów już upłynął lub upływa, winny sprawować swe czynności do czasu objęcia urzędowania przez nowe organy, wybrane w ich miejsce na zasadzie nowych ordynacji wyborczych, jakie uchwali Sejm Ustawodawczy.

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.