Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.2.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 stycznia 1920 r.

USTAWA
z dnia 19 grudnia 1919 r.
w przedmiocie przedłużenia czasu służby roczników 1896-1899, powołanych na obszarze Dowództwa Okręgu Generalnego Krakowskiego.

Art.  1.

Popisowych roczników 1896, 1897, 1898 i 1899, którzy na mocy dekretu Naczelnika Państwa z dnia 24 grudnia 1918 r. za N°423 (Dziennik Rozk. Wojsk. N° 14) powołani zostali na obszarze Generalnego Okręgu Krakowskiego do czynnej służby wojskowej na okres 4 miesięcy i którym, na mocy ustawy z dn. 27 maja 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 43 z dn. 31 maja 1919 r. poz 307) czas ich służby został przedłużony o 3 miesiące, - przedłuża się czas służbowy aż do czasu ogłoszenia w Wojsku Polskiem powszechnej demobilizacji.

Art.  2.

Popisowi, w art. 1 wymienieni, będą, z chwilą ogłoszenia powszechnej demobilizacji, w pierwszym rzędzie zdemobilizowani.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych.