Przedłużanie wiz dla cudzoziemców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.593

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie przedłużania wiz dla cudzoziemców

Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wzory formularzy wniosków o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanej do wniosku;
2)
wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej;
3)
sposób umieszczania naklejki wizowej przedłużonej wizy krajowej w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym.
1.
Wzór formularza wniosku o przedłużenie wizy Schengen stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
Wzór formularza wniosku o przedłużenie wizy krajowej stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.
Wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1.
Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2, dołącza się jedną fotografię osoby, której wniosek dotyczy.
2.
Fotografia dołączana do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2, spełnia następujące wymagania:
1)
jest nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości;
2)
ma wymiary 35 mm x 45 mm;
3)
została wykonana nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
4)
przedstawia wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowuje naturalny kolor jego skóry;
5)
przedstawia wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.
Naklejkę wizową przedłużonej wizy krajowej umieszcza się w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym przez wklejenie odpowiednio zabezpieczonej naklejki samoprzylepnej, wypełnionej przez organ wydający wizę, na stronie, na której odnotowano przyjęcie wniosku o wydanie wizy.
Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE WIZY SCHENGEN

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE WIZY KRAJOWEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR STEMPLA POTWIERDZAJĄCEGO ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE WIZY SCHENGEN LUB WIZY KRAJOWEJ

wzór

Tekst w ramce o wymiarach: szerokość około 7,5 cm, wysokość około 9 cm

1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 99, poz. 579), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463).