Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.860

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 maja 2019 r.
Art.  2.  [Katalog dokumentów urzędowych objętych regulacją]

Dokumentami urzędowymi, do których stosuje się przepisy rozporządzenia 2016/1191, wydawanymi zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682, z 2018 r. poz. 950 oraz z 2019 r. poz. 303), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 80), ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540 i 730), ustawą z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1218 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730), ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609 i 1669), ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 10 oraz z 2019 r. poz. 730), ustawą z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 1829 oraz z 2019 r. poz. 730), ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730), ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) oraz ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 oraz z 2019 r. poz. 730), są:

1) odpis skrócony aktu urodzenia;
2) odpis zupełny aktu urodzenia;
3) orzeczenie sądu o ustaleniu treści aktu stanu cywilnego;
4) poświadczenie pozostawania osoby przy życiu;
5) odpis skrócony aktu zgonu;
6) odpis zupełny aktu zgonu;
7) orzeczenie sądu o uznaniu za zmarłego;
8) orzeczenie sądu o uchyleniu postanowienia o uznaniu za zmarłego;
9) orzeczenie sądu o stwierdzeniu zgonu;
10) orzeczenie sądu o uchyleniu postanowienia o stwierdzeniu zgonu;
11) decyzja kierownika urzędu stanu cywilnego o zmianie imienia lub nazwiska;
12) odpis skrócony aktu małżeństwa;
13) odpis zupełny aktu małżeństwa;
14) zaświadczenie o stanie cywilnym;
15) zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;
16) orzeczenie sądu o zezwoleniu na zawarcie małżeństwa kobiecie niemającej ukończonych lat osiemnastu;
17) orzeczenie sądu o zezwoleniu na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym oraz osobom powinowatym w linii prostej;
18) orzeczenie sądu o ustaleniu istnienia małżeństwa;
19) orzeczenie sądu o ustaleniu nieistnienia małżeństwa;
20) orzeczenie sądu o rozwodzie;
21) orzeczenie sądu o separacji;
22) orzeczenie sądu o zniesieniu separacji;
23) orzeczenie sądu o unieważnieniu małżeństwa;
24) orzeczenie sądu o przysposobieniu;
25) orzeczenie sądu o rozwiązaniu przysposobienia;
26) orzeczenie sądu o ustaleniu ojcostwa;
27) orzeczenie sądu o ustaleniu macierzyństwa;
28) orzeczenie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa;
29) orzeczenie sądu o zaprzeczeniu macierzyństwa;
30) orzeczenie sądu o ustaleniu bezskuteczności uznania dziecka;
31) orzeczenie sądu o unieważnieniu uznania dziecka;
32) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały;
33) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy;
34) poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu;
35) decyzja w sprawie o uznanie za obywatela polskiego;
36) decyzja w sprawie o przywrócenie obywatelstwa polskiego;
37) decyzja w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego;
38) decyzja w sprawie o uznanie za repatrianta;
39) zaświadczenie o niekaralności osoby, wydane z Krajowego Rejestru Karnego na wniosek tej osoby;
40) zaświadczenie wydawane przez gminę obywatelowi polskiemu mającemu miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, który wyraził wolę głosowania lub kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego lub w wyborach lokalnych w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania.