Art. 12. - [Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie z użyciem przemocy] - Przeciwdziałanie przemocy domowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.424 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 marca 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  12.  [Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie z użyciem przemocy]
1. 
Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy domowej, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.
2. 
Osoby będące świadkami przemocy domowej powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.