Art. 9c. - [Przetwarzanie danych osobowych; obowiązek zachowania poufności informacji] - Przeciwdziałanie przemocy domowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1249 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2024 r.
Art.  9c.  [Przetwarzanie danych osobowych; obowiązek zachowania poufności informacji]
1.  82
 Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art. 9b, przetwarzają dane:
1)
osób doznających przemocy domowej:
a)
imię i nazwisko oraz numer PESEL,
b)
imiona rodziców,
c)
wiek,
d)
adres miejsca zamieszkania lub pobytu,
e)
numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu, jeżeli posiada,
f)
informacje o stanie zdrowia,
g)
informacje o nałogach,
h)
informacje o skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu, innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
i)
informacje o sytuacji rodzinnej,
j)
informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania,
k)
informacje o sytuacji mieszkaniowej;
2)
innych osób wspólnie zamieszkujących lub wspólnie zamieszkujących i gospodarujących z osobą stosującą przemoc domową:
a)
imię i nazwisko oraz numer PESEL,
b)
stosunek pokrewieństwa z osobą stosującą przemoc domową,
c)
wiek,
d)
informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania,
e)
w przypadku dzieci - dane szkoły i klasy, do której uczęszcza dziecko;
3)
osób stosujących przemoc domową:
a)
imię i nazwisko oraz numer PESEL,
b)
wiek,
c)
stan cywilny,
d)
adres miejsca zamieszkania lub pobytu,
e)
numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu, jeżeli posiada,
f)
stosunek pokrewieństwa z osobą doznającą przemocy domowej,
g)
informacje o stanie zdrowia,
h)
informacje o nałogach,
i)
informacje o skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu lub innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
j)
informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania;
4)
osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy domowej oraz świadków przemocy domowej:
a)
imię i nazwisko,
b)
adres miejsca zamieszkania,
c)
numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu, jeżeli posiada.
2.  83
 Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych są obowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 8. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach diagnostyczno-pomocowych.
3.  84
 Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 8, członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych składają organowi, o którym mowa w art. 9a ust. 2, oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej, oraz że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym.
4.  85
 Poza przypadkami wskazanymi w ustawie do dokumentacji wytworzonej przy realizacji zadań, o których mowa w art. 9b, dostęp mają wyłącznie członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych oraz osoby wskazane w ust. 1 pkt 1 i 3.
5.  86
 Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mają dostęp do dokumentacji, z wyłączeniem dostępu do dokumentacji zawierającej dane osób doznających przemocy domowej oraz osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy domowej, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób doznających przemocy domowej lub osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy domowej, w szczególności z wyłączeniem dostępu do:
1) 87
 formularzy "Niebieska Karta" zawierających dane osób doznających przemocy domowej;
2) 88
 protokołów z posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, chyba że dotyczą wyłącznie działań podejmowanych wobec osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc domową, oraz osób stosujących przemoc domową;
3) 89
 notatek i dokumentów wytworzonych przy realizacji zadań, o których mowa w art. 9b, chyba że dokumenty te dotyczą wyłącznie działań podejmowanych wobec osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc domową, oraz osób stosujących przemoc domową;
4) 90
 innych dokumentów zgromadzonych przy realizacji zadań, o których mowa w art. 9b, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób doznających przemocy domowej lub osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy domowej.
5a.  91
 W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 9e ust. 3, zespół interdyscyplinarny dotychczasowego miejsca zamieszkania osób, wobec których była realizowana procedura "Niebieskie Karty", na wniosek zespołu interdyscyplinarnego obecnego miejsca zamieszkania tych osób, przekazuje dokumentację wytworzoną w trakcie procedury "Niebieskie Karty", prowadzoną przez grupę diagnostyczno-pomocową dotychczasowego miejsca zamieszkania.
6.  92
 Administratorem danych przetwarzanych na podstawie przepisów niniejszego artykułu jest ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - centrum usług społecznych, zapewniające obsługę organizacyjno-techniczną i finansową zespołu interdyscyplinarnego.
7. 
Zabezpieczenia stosowane przez administratora danych w celu ochrony danych osobowych polegają co najmniej na:
1)
dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
2)
pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.
82 Art. 9c ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.535) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 czerwca 2023 r.
83 Art. 9c ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.535) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 czerwca 2023 r.
84 Art. 9c ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.535) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 czerwca 2023 r.
85 Art. 9c ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.535) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 czerwca 2023 r.
86 Art. 9c ust. 5 zdanie wstępne:

- zmienione przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.535) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 czerwca 2023 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.535) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 czerwca 2023 r.

87 Art. 9c ust. 5 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.535) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 czerwca 2023 r.
88 Art. 9c ust. 5 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.535) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 czerwca 2023 r.
89 Art. 9c ust. 5 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.535) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 czerwca 2023 r.
90 Art. 9c ust. 5 pkt 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.535) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 czerwca 2023 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.535) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 czerwca 2023 r.

91 Art. 9c ust. 5a dodany przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.535) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 czerwca 2023 r.
92 Art. 9c ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. c ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.535) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 czerwca 2023 r.