[Przekazywanie informacji i formularzy za pomocą środków komunikacji elektronicznej] - Art. 78. - Przeciwdziałanie praniu... - Dz.U.2022.593 t.j. - OpenLEX

Art. 78. - [Przekazywanie informacji i formularzy za pomocą środków komunikacji elektronicznej] - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.593 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  78.  [Przekazywanie informacji i formularzy za pomocą środków komunikacji elektronicznej]
1. 
Instytucja obowiązana przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacje, o których mowa w art. 72, oraz formularz, o którym mowa w art. 77.
2. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia, w formie dokumentu elektronicznego, wzory informacji, o których mowa w art. 72, oraz wzór formularza, o którym mowa w art. 77.
3. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i przekazywania informacji, o których mowa w art. 72, oraz formularza, o którym mowa w art. 77, a także tryb ich przekazywania, mając na uwadze konieczność sprawnego, wiarygodnego i bezpiecznego ich przekazywania.