Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.971 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 28 lutego 2021 r.
Art.  71.  [Delegacja ustawowa - sposób sporządzania i składania wniosków o udostępnienie informacji z Rejestru, tryb i terminy udostępniania informacji]

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób sporządzania i składania wniosków o udostępnienie informacji, o których mowa w art. 59, oraz udostępniania tych informacji,
2) tryb składania wniosków o udostępnienie informacji, o których mowa w art. 59, oraz udostępniania tych informacji,
3) terminy udostępniania informacji, o których mowa w art. 59

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia szybkiego, wiarygodnego i bezpiecznego dostępu do informacji z Rejestru.