[Sposób dokonywania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych] - Art. 61. - Przeciwdziałanie praniu... - Dz.U.2022.593 t.j. - OpenLEX

Art. 61. - [Sposób dokonywania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych] - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.593 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  61.  [Sposób dokonywania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych]
1. 
Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji podmiotu wymienionego w art. 58 pkt 1-5 i 7-13 albo powiernik lub osoba zajmująca stanowisko równoważne w podmiocie, o którym mowa w art. 58 pkt 6.
1a. 
Osoba, o której mowa w ust. 1, dokonując zgłoszenia, podaje:
1)
imię i nazwisko;
2)
obywatelstwo;
3)
państwo zamieszkania;
4)
numer PESEL albo datę urodzenia - w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL;
5)
funkcję uprawniającą do dokonania zgłoszenia.
2. 
Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. 
Zgłoszenie składane jest w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
4. 
Zgłoszenie jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz zawiera oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do Rejestru o prawdziwości informacji zgłaszanych do Rejestru.
5. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.