[Akceptacja i publikacja krajowej oceny ryzyka] - Art. 30. - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. - Dz.U.2022.593 t.j. - OpenLEX

Art. 30. - [Akceptacja i publikacja krajowej oceny ryzyka] - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.593 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  30.  [Akceptacja i publikacja krajowej oceny ryzyka]
1. 
Krajowa ocena ryzyka, po jej zaopiniowaniu przez Komitet, jest przekazywana do akceptacji ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2. 
Krajową ocenę ryzyka po akceptacji, o której mowa w ust. 1, i po wyłączeniu części zawierającej informacje niejawne Generalny Inspektor publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3. 
Generalny Inspektor po akceptacji, o której mowa w ust. 1, przekazuje krajową ocenę ryzyka Komisji Europejskiej, państwom członkowskim oraz europejskim urzędom nadzoru.
4. 
Generalny Inspektor może przekazywać państwom członkowskim posiadane informacje mające znaczenie dla ich krajowych ocen ryzyka.