Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.971 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 28 lutego 2021 r.
Art.  23.  [Obecność na posiedzeniach Komitetu; podejmowanie uchwał]
1.  Posiedzenia Komitetu odbywają się w obecności co najmniej połowy jego składu.
2.  Członkowie Komitetu uczestniczą w jego posiedzeniach osobiście.
3.  Uchwały są podejmowane w drodze głosowania zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu Komitetu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komitetu, a pod jego nieobecność - głos wiceprzewodniczącego Komitetu.
4.  Przewodniczący może zarządzić, że uchwała Komitetu jest podejmowana w trybie obiegowym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.