Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.971 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 28 lutego 2021 r.
Art.  17.  [Informacje uzyskiwane przez Generalnego Inspektora na podstawie porozumień z podmiotami innymi niż instytucje obowiązane]
1.  Generalny Inspektor może zawierać porozumienia z podmiotami innymi niż instytucje obowiązane w zakresie gromadzenia informacji istotnych dla realizacji jego zadań. W porozumieniu określa się zakres, formę i tryb przekazania informacji.
2.  Generalny Inspektor może przetwarzać informacje, o których mowa w ust. 1.