Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.971 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 28 lutego 2021 r.
Art.  130.  [Podmioty sprawujące kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków ustawowych]
1.  Generalny Inspektor sprawuje kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej "kontrolą".
2.  W ramach sprawowanego nadzoru lub kontroli kontrolę sprawują także:
1) na zasadach określonych w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem art. 131 ust. 1, 2 i 5:
a) Prezes NBP - zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność kantorową w rozumieniu tej ustawy,
b) KNF - w odniesieniu do instytucji obowiązanych przez nią nadzorowanych,
c) Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa - w odniesieniu do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
d) prezesi sądów apelacyjnych - w odniesieniu do notariuszy,
e) naczelnicy urzędów celno- skarbowych - w odniesieniu do instytucji obowiązanych kontrolowanych przez te organy;
2) na zasadach określonych w ustawie wojewodowie lub starostowie - w odniesieniu do stowarzyszeń;
3) na zasadach określonych w ustawie ministrowie lub starostowie - w odniesieniu do fundacji.