Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1213 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2020 r.
Art.  39.  [Odroczenie uiszczenia lub rozłożenie na raty kary pieniężnej]

Prezes Urzędu może, na wniosek przedsiębiorcy lub innych osób, o których mowa w art. 36, odroczyć uiszczenie nałożonej kary pieniężnej albo rozłożyć ją na raty ze względu na ważny interes wnioskodawcy. Przepisy art. 113 ust. 1a i 2-7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stosuje się odpowiednio.