Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1213 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2020 r.
Art.  31.  [Stosowanie przepisów w zakresie nakładania kar pieniężnych]

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w sprawach nakładania kar pieniężnych.