Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1213 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2020 r.
Art.  26.  [Decyzja o uznaniu praktyki za nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową]
1.  Prezes Urzędu wydaje decyzję o uznaniu praktyki za nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową, jeżeli stwierdzi naruszenie zakazu określonego w art. 6.
2.  W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu nakazuje zaniechanie stosowania praktyki naruszającej zakaz, o którym mowa w art. 6, jeżeli do czasu wydania tej decyzji praktyka nie została zaprzestana.
3.  Ciężar udowodnienia, że praktyka naruszająca zakaz, o którym mowa w art. 6, została zaprzestana spoczywa na stronie postępowania.