[Udzielanie innej osobie środka odurzającego celem osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej] - Art. 59. - Przeciwdziałanie... - Dz.U.2020.2050 t.j. - OpenLEX

Art. 59. - [Udzielanie innej osobie środka odurzającego celem osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej] - Przeciwdziałanie narkomanii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2050 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  59.  [Udzielanie innej osobie środka odurzającego celem osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej]
1. 
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

2. 
Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia takiego środka lub substancji,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

3. 
W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.