Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2050 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2020 r. do: 28 lutego 2021 r.
Art.  44b.  [Zakaz wytwarzania, przywozu i wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych]
1.  Zakazuje się:
1) wytwarzania, przywozu i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych;
2) prowadzenia działalności w zakresie, o którym mowa w art. 40a ust. 1, przez podmiot niespełniający wymagań, o których mowa w art. 40a ust. 1, art. 40b i art. 40c.
2.  (uchylony).