[Warunki zastosowania konopii jako surowca farmaceutycznego] - Art. 33a. - Przeciwdziałanie narkomanii. - Dz.U.2020.2050 t.j. - OpenLEX

Art. 33a. - [Warunki zastosowania konopii jako surowca farmaceutycznego] - Przeciwdziałanie narkomanii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2050 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  33a.  [Warunki zastosowania konopii jako surowca farmaceutycznego]
1. 
Ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste oraz żywica konopi innych niż włókniste, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44f, mogą stanowić surowiec farmaceutyczny, o którym mowa w art. 2 pkt 40 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, przeznaczony do sporządzania leków recepturowych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwanego dalej "Prezesem Urzędu".
2. 
Wydanie albo odmowa wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, zmiana danych stanowiących podstawę wydania tego pozwolenia albo zmiana w dokumentacji będącej podstawą jego wydania, przedłużenie terminu jego ważności, odmowa przedłużenia terminu jego ważności, skrócenie terminu jego ważności oraz jego cofnięcie następuje w drodze decyzji Prezesa Urzędu.
3. 
Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na okres 5 lat.