Art. 10. - [Zwrot kosztów odzyskiwania należności] - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.893 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2023 r.
Art.  10.  [Zwrot kosztów odzyskiwania należności]
1. 
Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:
1)
40 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
2)
70 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
3)
100 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.
1a. 
Równowartość kwoty rekompensaty, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.
2. 
Oprócz kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.
3. 
Uprawnienie do kwoty, o której mowa w ust. 1, przysługuje od transakcji handlowej, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 pkt 2.
4. 
Roszczenie o rekompensatę, o której mowa w ust. 1, nie może być zbyte.