[Uzupełniające stosowanie przepisów k.p.a.] - Art. 13q. - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. - Dz.U.2022.893 t.j. - OpenLEX

Art. 13q. - [Uzupełniające stosowanie przepisów k.p.a.] - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.893 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2022 r.
Art.  13q.  [Uzupełniające stosowanie przepisów k.p.a.]

W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyłączeniem przepisu art. 31.