[Kontrole w toku postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych] - Art. 13i. -... - Dz.U.2022.893 t.j. - OpenLEX

Art. 13i. - [Kontrole w toku postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych] - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.893 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2022 r.
Art.  13i.  [Kontrole w toku postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych]
1. 
W toku postępowania może być przeprowadzona przez upoważnionego pracownika Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Inspekcji Handlowej, zwanego dalej "kontrolującym", kontrola u podmiotu, o którym mowa w art. 2, także w przypadku gdy nie jest on stroną transakcji handlowej, zwanego dalej "kontrolowanym", w zakresie objętym tym postępowaniem.
2. 
Prezes Urzędu może upoważnić do udziału w kontroli osoby posiadające wiadomości specjalne, jeżeli do przeprowadzenia kontroli są niezbędne tego rodzaju wiadomości.
3. 
Do upoważnień do przeprowadzenia kontroli lub do udziału w kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 105a ust. 3-5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.