Przebywanie wojennych okrętów państw obcych na obszarze wód Państwa Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.99.904

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 25 października 1934 r.
w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Opieki Społecznej w sprawie przebywania wojennych okrętów państw obcych na obszarze wód Państwa Polskiego.

Na podstawie art. 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o granicy morskiej Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 789) zarządza się co następuje:
Rozporządzenie niniejsze normuje sprawy zatrzymania się, postoju lub przejazdu w czasie pokoju okrętów wojennych państw obcych na wodach wewnętrznych, terytorjalnych lub wodach pasa przyległego, na których w myśl rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o granicy morskiej Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 789) Rzeczpospolita Polska wykonywa prawa zwierzchnicze.
(1)
Zatrzymanie się (zakotwiczenie) i postój okrętów wojennych państw obcych na polskich wodach wewnętrznych lub terytorjalnych może nastąpić tylko za uprzednią zgodą Ministra Spraw Wojskowych, wyrażoną w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych.
(2)
Przejście okrętu wojennego państwa obcego przez polskie wody terytorjalne lub wody pasa przyległego nie podlega ograniczeniom; na wodach terytorjalnych jednak łodzie podwodne państwa obcego mogą przechodzić tylko w stanie wynurzonym.
(3)
Jeżeli okręt wojenny państwa obcego po przejściu polskich wód terytorjalnych zamierza przejść również przez polskie wody wewnętrzne, na przejście przez te wody wymagana jest zgoda ministrów, wymienionych w ust. 1. Jeżeli jednak potrzeba przejścia przez polskie wody wewnętrzne wyniknie nieoczekiwanie, może udzielić zezwolenia na przejście Dowódca Floty w Gdyni.
(1)
Postanowień § 2 ust. 1 i 3 nie stosuje się do:
a)
okrętu wojennego państwa obcego, na którym znajduje się Głowa państwa obcego lub jego oficjalny przedstawiciel;
b)
okrętów wojennych państwa obcego, stanowiących eskortę honorową okrętu, na którym znajduje się jedna z osób, wymienionych pod a);
c)
okrętów wojennych obcego państwa, które znajdują się w niebezpieczeństwie lub potrzebują pomocy.
(2)
Postanowień § 2 ust. 1 i 3 nie stosuje się również do przypadków zatrzymania się lub postoju okrętów wojennych państwa obcego, jeżeli z rządem tego państwa zostało zawarte w wymienionych sprawach szczególne porozumienie.
(1)
Zgoda ministrów, wymienionych w § 2 ust. 1 i 3, na zatrzymanie się, postój lub przejazd okrętu wojennego państwa obcego uprawnia do wykonywania takich tylko czynności, które pod względem technicznym są związane bezpośrednio i koniecznie z zatrzymaniem się, postojem lub przejazdem danego okrętu (czynności, uzasadnione warunkami nawigacyjnemi).
(2)
Członkowie załogi okrętu wojennego państwa obcego oraz inne osoby, zaokrętowane na nim, mogą jednak w czasie zatrzymania się lub postoju, po uzyskaniu zezwolenia od Dowódcy Floty w Gdyni, opuścić okręt celem udania się na ląd i przebywania w obrębie portu przez czas zatrzymania się lub postoju, przyczem członkowie załogi mogą posiadać przy sobie broń boczną białą, należącą do ich przepisowego uzbrojenia.
Zatrzymanie się, postój lub przejście wojennego okrętu państwa obcego nie uprawnia do wykonywania bez zgody właściwej władzy (§ 6) następujących czynności:

A. Na obszarze wód wewnętrznych i terytorjalnych;

a)
ćwiczeń o charakterze wojskowym, jak: manewrowanie taktyczne, strzelanie artyleryjskie, strzelanie torpedowe, ćwiczenia podsłuchowe, desantowe i t. p., oraz ćwiczeń o charakterze wojskowym, wykonywanych przy współudziale wojennych statków powietrznych;
b)
dokonywania jakichkolwiek pomiarów morza, poza sondowaniem, koniecznem dla bezpieczeństwa nawigacji lub zakotwiczenia;
c)
posługiwania się znajdującemi się na pokładzie okrętów wojennych płatowcami do lotów nad terytorjum polskiem lub nad polskiemi wodami wewnętrznemi albo terytorjalnemi;
d)
użycia okrętowych urządzeń radjotelegraficznych na redzie portu polskiego lub w czasie postoju wewnątrz portu;
e)
spuszczania na wodę w stanie uzbrojonym łodzi, znajdujących się na okręcie wojennym państwa obcego, lub lądowanie z bronią załóg tych okrętów;
f)
ćwiczeń zanurzania łodzi podwodnych;
g)
dokonywania jakichkolwiek zdjęć fotograficznych i filmowych polskich jednostek wojennych, portu i urządzeń portowych.

B. Na obszarze wód wewnętrznych, terytorjalnych oraz wód pasa przyległego:

h)
ćwiczeń stawiania min;
i)
trałowania.
(1)
Wykonanie czynności, określonych w § 5 lit. a), b), c), e), f), h), oraz i), może nastąpić tylko z mocy szczególnego zezwolenia, którego udziela Minister Spraw Wojskowych w porozumieniu z interesowanymi ministrami.
(2)
Zezwolenia na wykonanie czynności, określonych w § 5 lit. d), g), udziela Dowódca Floty w Gdyni.
(1)
W przypadkach, gdy okręt wojenny lub zespół okrętów wojennych państwa obcego zatrzyma się na polskich wodach terytorjalnych lub wewnętrznych bez zgody, wymaganej w myśl § 2 ust. 1 i 3, Dowódca Floty w Gdyni wysyła na okręt flagowy zespołu oficera, który po ustaleniu przyczyn zatrzymania się zwraca uwagę dowódcy okrętu lub dowódcy zespołu okrętów, że znajduje się na polskich wodach terytorjalnych lub wewnętrznych, oraz wzywa go do opuszczenia tych wód natychmiast po ustaniu przyczyny, dla której zatrzymanie się nastąpiło.
(2)
Dowódca Floty w Gdyni postępuje analogicznie, gdy okręt wojenny lub zespół okrętów wojennych państwa obcego wykonywa na polskich wodach terytorjalnych lub wewnętrznych czynności, nieuzasadnione warunkami nawigacyjnemi (§ 4 ust. 1), lub czynności, których wykonanie jest zabronione bez zgody władzy polskiej (§ 4 ust. 2 i § 5), wzywając dowódcę do zaniechania tych czynności.
Okręty wojenne państwa obcego, które przebywają na obszarze wewnętrznych i terytorjalnych wód Państwa Polskiego, podlegają wraz z, całą załogą przepisom, dotyczącym policji portowej, spraw celnych, sanitarnych i komunikacyjnych, obowiązującym polskie okręty wojenne.
Rozporządzenie mniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.