Przebywanie i zachowanie się w miejscach publicznych oraz używanie odznak i mundurów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.88.564

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE WYJĄTKOWE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 1 września 1939 r.
o przebywaniu i zachowaniu się w miejscach publicznych oraz o używaniu odznak i mundurów.

Na podstawie art. 8 ust. (1) pkt 2) ustawy z dnia 22 lutego 1937 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 108) i art. 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1939 r. o stanie wojennym (Dz. U. R. P. Nr 57, poz. 366) zarządzam co następuje:
Zakazuje się wszelkiego rodzaju gromadzenia się osób na ulicach, placach i drogach publicznych oraz w miejscach; lokalach publicznych po godzinach policyjnych, ustalonych przez powiatową władzę administracji ogólnej dla poszczególnych miejscowości lub dla kategorii miejscowości.

Postanowienie to nie dotyczy gromadzenia się w lokalach na imprezach rozrywkowych lub naukowych, o ile odbywają się one na podstawie uprzedniego zezwolenia powiatowej władzy administracji ogólnej.

Zakazane jest noszenie, wywieszanie lub inne używanie w celach demonstracyjnych na ulicach, placach, drogach publicznych oraz w lokalach publicznych jak również w miejscach dostępnych dla publiczności - wszelkiego rodzaju chorągwi oraz napisów lub transparentów.

Zakaz niniejszy nie dotyczy wywieszania flag państwowych, miejskich i stowarzyszeń wyższej użyteczności publicznej.

Zakazuje się używania odznak i mundurów przez członków organizacyj, które nie

otrzymały na to specjalnego pozwolenia powiatowej władzy administracji ogólnej.

Pozwolenia te mogą być w każdej chwili cofnięte.

Pozwolenia na używanie odznak i mundurów poprzednio przez władze wydane nie są wystarczające.

Wojewódzka władza administracji ogólnej może wyłączać poszczególne powiaty lub ich części oraz poszczególne miejscowości spod wszystkich lub niektórych postanowień §§ 1 i 2 niniejszego rozporządzenia wyjątkowego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie na obszarze powiatu z dniem obwieszczenia go w miejscowości, będącej siedzibą powiatowej władzy administracji ogólnej, a gdy warunki nie pozwalają na dokonanie obwieszczenia w tej miejscowości - z dniem obwieszczenia go w siedzibie właściwej wojewódzkiej władzy administracji ogólnej.