Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1453 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2019 r.
Art.  3.  [Liczebność Sił Zbrojnych]
1.  Liczebność Sił Zbrojnych wynosi nie więcej niż dwieście tysięcy stanowisk etatowych żołnierzy.
2.  W ramach liczby stanowisk, o których mowa w ust. 1, nie więcej niż sto pięćdziesiąt tysięcy przeznacza się dla żołnierzy zawodowych.