Prowizorjum budżetowe za czas od 1 lipca do 30 września 1923 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.89.698

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1923 r.

USTAWA
z dnia 8 sierpnia 1923 r.
o prowizorjum budżetowem za czas od 1 lipca do 30 września 1923 r.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Upoważnia się Rząd do czynienia wydatków państwowych w czasie od 1 lipca do 30 września 1923 r. w wysokości kredytów, przyznanych w art. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 1923 r. (Dz. U. R: R № 66, poz. 511) o prowizorjum budżetowem za czas od 1 kwietnia do 30 czerwca 1923 r. oraz w wysokości kredytów dodatkowych, przyznanych w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 1923 r. na mocy art. 2 powołanej ustawy.

Przekroczenie kredytów prowizorycznych, ustalonych w art. 1, nicie nastąpić tylko w razie dalszego wzrostu drożyzny w granicach 25% tych kredytów.

Wyjątek stanowią kredyty dodatkowe, potrzebne wskutek wzrostu kursu walut zagranicznych na dokonywanie wydatków osobowych i rzeczowych płatnych w walucie zagranicznej, o ile suma kredytów, ustalona w walucie zagranicznej, nie zostaje przekroczona.

Zmiany budżetowe, o których mowa w ustąpię poprzednim, mogą być dokonane za uprzednią zgodą Ministra Skarbu ponad granice., ustaloną w ustąpię pierwszym.

Otwieranie nowych kredytów może nastąpić tylko na wniosek Ministra Skarbu, zatwierdzony w drodze ustawodawczej.

Wymienione w art. 1 i 2 wydatki państwową mają być dokonywane na poczet konstytucyjnie mającego się zatwierdzić budżetu na rok 1923 z tem, że kredyty inwestycyjne mogą być otwierane za uprzednią zgodą Ministra Skarbu.

Upoważnia się Rząd do pokrycia wydatków państwowych w okresie od 1 lipca do 30 września 1923 r. - dochodami państwowemi, przewidzianemi w preliminarzu na rok 1922, przy uwzględnieniu podwyżki tych dochodów, oraz dochodami, opartemi na nowych tytułach prawnych.

Minister Skarbu upoważniony jest do przedsiębrania operacji finansowych celem pokrycia wymienionych w art. 1 i 2 wydatków, nie znajdujących pokrycia w dochodach państwowych.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 1923 r.