Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.10.58

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 18 stycznia 1921 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz z Ministrem Spraw Wojskowych w przedmiocie prowadzenia rejestru statków handlowych morskich.

Na podstawie punktu d. artykułu 6 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. (Dz. Ust. R. P. z 1919 r. № 64 poz. 385) o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej oraz na podstawie art. 32 ustawy z dnia 22 maja 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 47 poz. 285), o polskich statkach handlowych morskich w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz. z Ministrem Spraw Wojskowych zarządzam co następuje:

Dział  I.

Przepisy ogólne.

§  1. Prośby o wpisanie do rejestru okrętowego, zmiany danych i szczegółów prawnych zapisanych do rejestru, jak również wykreślenie statków z rejestru, uskutecznia się przez proste oświadczenie, zgłoszone do sądu rejestrowego.
§  2. Czynności rejestracyjne, zwłaszcza wciągnięcie statku do rejestru, sporządzenie i wydanie certyfikatu lub uwierzytelnionego wyciągu i certyfikatu powinny być załatwione w najkrótszym czasie.
§  3. Prowadzenia rejestru statków handlowych morskich, o ile ustawy obowiązujące nie stanowią inaczej, wykonywują sędzia i sekretarz sądowy według przepisów dotyczących prowadzenia rejestru handlowego na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Zaświadczenia przewidziane w § 8 niniejszego rozporządzenia oraz zaświadczenia, potrzebne dla wyjednania przymusowej sprzedaży statku, wydaje sędzia rejestrowy.

W tych wypadkach, gdy przed sądem rejestrującym należy złożyć oświadczenie, wymagające formy przepisanej w § 107 ustawy Rzeszy Niemieckiej o postępowaniu niespornem, wówczas sędzia rejestrowy spisuje odpowiedni protokół.

§  4. Przyjęcie wniosku lub prośby o wpis, tudzież stwierdzenie daty ich wpływu do sądu rejestrowego należy do sędziego lub sekretarza, sądowego.
§  5. Wzmiankę na dokumencie co do sumy obciążenia, jakiej wymaga ustęp 2 § 120 ustawy Rzeszy Niemieckiej o postępowaniu niespornem podpisuje sędzia i sekretarz sądu.
§  6. O wpisach do rejestru, nawet niedotyczących praw zastawnych, należy zawiadamiać osoby wymienione w § 121 ustawy Rzeszy o sądownictwie niespornem.

Zawiadomienia tego może zainteresowany zrzec się.

Zawiadomienie zarządza sędzia, a dopełnia go za swoim podpisem sekretarz sądowy.

Sekretarz sądu powinien zaznaczyć w aktach sprawy, komu zawiadomienie doręczył i kiedy wręczenie nastąpiło.

§  7. Postanowienie sędziego, oddalające żądanie co do uskutecznienia wpisu, powinno być umotywowane.
§  8. Na żądanie sąd udziela zaświadczenia, że do rejestru nie zgłoszono pewnego oznaczonego wpisu lub, że oprócz dotychczasowych wpisów dalszych wpisów nie poczyniono.

W odpisach z rejestru zamieszcza się wpisy podkreślone czerwonym atramentem (§ 14) tylko na wniosek lub wtedy, gdy z okoliczności sprawy wywnioskować można, że jest to potrzebne.

Przy uwierzytelnionych odpisach, które dotyczyć mają tylko pewnego przedmiotu, należy przy poświadczeniu uwierzytelniającem przedmiot ten dokładnie wyszczególnić i poświadczyć, że dalszych wpisów, dotyczących tego przedmiotu, niema.

§  9. Dla każdego statku prowadzi się osobne akta. Jeżeli dokument, na którego podstawie uskuteczniono wp s, został zwrócony, to do akt należy dołączyć poświadczony odpis tego dokumentu W odpisie według uznania sędziego opuszcza się te części dokumentu, które dla rejestru okrętowego nie mają znaczenia. Gdy dokument znajduje się w innych aktach sądowych nie podlegających zniszczeniu, można bez dołączenia odpisu powoływać się na ów dokument.
§  10. Dla każdego statku przeznacza się oddzielny, opatrzony numerem bieżącym, zeszyt. Zeszyty powinny być połączone w trwale oprawione księgi, które będą oznaczone rzymską cyfrą, według kolejności założenia. Stronice będą kolejno numerowane.
§  11. Księgi rejestru znajdują się pod bezpośrednim nadzorem sekretarza, który odpowiada też za całość i porządek ksiąg. Wpisy do rejestru, przeglądanie ksiąg i aktów odbywa się pod nadzorem sekretarza.
§  12. Księgi rejestru są wieczyste i nie będą niszczone. Nie mogą one być przenoszone poza miejsce ich stałego przechowywania.
§  13. Wpisy należy uskuteczniać pismem czytelnem, bez skróceń. Podskrobywania i przekreślania są wzbronione.
§  14. Wpis, który na skutek późniejszego wpisu, utracił swoją moc, powinien być z rozporządzenia sędziego podkreślony czerwonym atramentem.

Omyłki pióra i t. p. oczywiste błędy we wpisach powinny być w tej samej rubryce z upoważnienia sędziego prostowane przez sekretarza. O dokonanem sprostowaniu należy zawiadomić osoby interesowane.

§  15. Wpis powinien zawierać datę wciągnięcia go do rejestru, podpis sędziego i sekretarza, jak również stronicę akt na której znajduje się odpowiednie postanowienie. W aktach rejestrowanych sekretarz czyni wzmiankę o wpisie z podaniem daty wciągnięcia wpisu do rejestru.
§  16. Celem oznaczenia osób uprawnionych podają się w rejestrze: 1 co do osób fizycznych-imię i nazwisko, zajęcie, miejsce zamieszkania oraz inne potrzebne szczegóły, dotyczące uprawnionych; II co da spółek handlowych, stowarzyszeń i innych osób prawnych-nazwę i siedzibę.

Ponadto przy zapisywaniu właścicieli statku do rejestru okrętowego obowiązuje p. 6 art. 12 ustawy o polskich statkach handlowych morskich (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 47, poz. 285).

§  17. O wciągnięciu statku do rejestru okrętowego i wykreśleniu takowego należy obowiązkowo i bezzwłocznie ogłosić przez wydrukowanie wpisów w "Monitorze Polskim" oraz w jednej z gazet, wyznaczanej w tym celu corocznie przez sędziego rejestrowego. W wypadkach szczególnych może sąd zarządzić ogłoszenie również w innych pismach. Prócz tego o wciągnięciu do rejestru należy zawiadomić Urząd Marynarki Handlowej.

Dział  II

Rejestr okrętowy.

§  18. 1 Rejestr statków handlowych morskich prowadzą:
1) Sąd Grodzki w Gdyni - dla statków, których port ojczysty jest położony w okręgach Sądów Grodzkich w Braniewie, Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Lęborku, Pucku i Sopocie;
2) Sąd Grodzki w Szczecinie - dla statków, których port ojczysty jest położony w okręgach Sądów Grodzkich w Gryficach, Kamieniu, Karlinie, Koszalinie, Sławnie, Słupsku, Świnoujściu i Szczecinie.
§  19. Do rejestru powinny być wciągnięte wszystkie statki, wymienione w art. 10 ustawy o polskich statkach handlowych morskich.
§  20. Zarejestrowanie następuje na wniosek osób wymienionych w art. 22 ustawy o polskich statkach handlowych morskich.
§  21. Rejestr okrętowy morski prowadzić należy według załączonego wzoru. Składa się on z 13 rubryk.
§  22. W rubryce pierwszej wymienia się nazwę, którą statek posiada w chwili wciągnięcia go do rejestru. O ile statek poprzednio wciągnięty był do rejestru polskiego pod inną nazwą, należy również zaznaczyć tę nazwę. To samo stosuje się do zmiany nazwy (art. 20 ustawy o polskich statkach handlowych morskich), obranej przy pierwotnej rejestracji.

Pod odpowiednim nagłówkiem umieszcza się złożony z 4 liter międzynarodowy sygnał odróżniający.

§  23. W rubryce drugiej określa się rodzaj statku w wyrazach ogólnie używanych.

W tejże rubryce zaznacza się zmiany powstałe w rodzaju statku.

§  24. W rubryce trzeciej podaje się wyniki wymierzenia na podstawie dokumentu wymiarowego, datę dokumentu oraz władzę, która go wydala.

Gdy późniejsze wymierzenie dało wynik odmienny od poprzedniego to nowy wynik zapisuje się w kolumnie c rubryki 11, z odpowiedniem zaznaczeniem w rubryce 3.

§  25. W rubryce czwartej wymienia się oprócz daty wybudowania statku również i stocznię w której tenże został zbudowany. W razie, gdy dane te nie mogą być dokładnie stwierdzone, wówczas zapisuje się zgłoszone wiadomości z zaznaczeniem, że nie zostały udowodnione.
§  28. W rubryce piątej podaje się port ojczysty, którego statek uprawia żeglugę morską. O zmianie portu ojczystego zaznacza się w tejże rubryce.
§  27. W rubryce szóstej zapisuje się przynależność państwową, imię i nazwisko oraz miejsce stałego zamieszkania pełnomocnika.

O ile pełnomocnik nie został wyznaczony, stawia się w górnej części rubryki - kreskę poziomą. Późniejsze wyznaczenie pełnomocnika zaznacza się w tejże rubryce.

§  28. W rubryce siódmej podaje się datę zarejestrowania statku z powołaniem się na odnośne akta rejestrowe.
§  29. W rubryce ósmej oznacza się właściciela w chwili wciągnięcia statku do rejestru.

W kolumnie "a" wpisuje się numery kolejne tylko wtedy, gdy są współwłaściciele. Każdy z nich otrzymuje oddzielny numer. Jeżeli między współwłaścicielami są współki, to poszczególnych uczestników spółek nie umieszcza się pod oddzielnymi numerami.

W kolumnie "b" wpisuje się właścicieli statków wraz ze szczegółami wymienionemi w p. 6 art. 12 ustawy o polskich statkach handlowych oraz umieszcza się podpisy sędziego i sekretarza.

W kolumnie "c" podaje się wysokość udziału we własności każdego współwłaściciela. W tejże kolumnie zamieszcza się zmiany wysokości udziału.

Kolumnę "d" przeznacza się do określenia wysokości udziału we własności kapitału polskiego (p. b. art. 1 ustawy o polskich statkach handlowych morskich).

W kolumnie "e" wyszczególnia się tytuł nabycia statku lub udziału we własności.

§  30. W rubryce dziewiątej umieszcza się oświadczenie, że wszystkie warunki co do przynależności państwowej właściciela, współwłaścicieli, udziałowców i akcjonarjuszy zostały wypełnione.

Oświadczenia te podpisuje sędzia i sekretarz.

Wpis ten może nastąpić dopiero po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia urzędu marynarki handlowej, że wszystkie warunki zostały wypełnione.

Powyższe oświadczenie ponawia się przy każdorazowem przejściu udziału we własności do obcokrajowców w słowach; "Warunki wypełniono" z powołaniem się na odpowiedni numer kolejny kolumny "a" rubryki 10.

§  31. 2 W rubryce dziesiątej zapisuje się zmiany we własności.

Każdy wpis otrzymuje kolejny numer umieszczony w kolumnie "a".

W kolumnie "b" zaznacza się rubrykę, i kolejny numer wpisu, który uległ zmianie.

Wypełnienie kolumn "c" i "d", "e" uskutecznia się podług przepisów dla wypełnienia kolumn "b" "c" "e" rubryki 8 (§ 29).

W kolumnie "c" zamieszcza się również i inne zmiany danych zapisanych w rubryce 8.

§  32. W rubryce jedenastej podaje się zmiany, dotyczące danych" wpisanych w rubrykach 1, 2, 3, 5, 6 i 9 również wtedy, gdy o zmianach tych zaznaczono w tych samych rubrykach.

Każdy wpis otrzymuje kolejny numer, umieszczany w kolumnie "a".

W kolumnie "b" oznacza się rubrykę wpisu, który uległ zmianie.

W kolumnie "c" wyszczególnia się treść zmiany.

§  33. Do rubryki dwunastej należy zapisywać wykreślenie statku z rejestru wraz z podaniem przyczyn.

O ile do rejestru wnosi się obciążenia, to ci wierzyciele, których po-byt jest znany o zarnierzonem wykreśleniu, powinni być o tem powiadomieni i należy udzielić im terminu do wniesienia sprzeciwu.

Wykreślenie może nastąpić dopiero po upływie udzielonego terminu.

§  34. W rubryce trzynastej zapisuje się obciążenie statku stosownie do przepisów obowiązujących przy wpisach w oddziale III księgi gruntowej.

Każdy wpis otrzyma kolejny numer, umieszczony w kolumnie "a".

W kolumnie "b" wymienia się sumę.

W kolumnie "c" zamieszcza się szczegóły, tyczące się obciążenia. W tejże kolumnie przy istnieniu współwłaścicieli należy zaznaczyć czy obciążenie dotyczy całego statku, czy też tylko udziału poszczególnego współwłaściciela.

Zmiany, tyczące się obciążeń zapisanych w kolumnie "c", zaznacza się w kolumnie "d".

Przy każdorazowem zapisaniu w kolumnach "d" oraz "c" zaznacza się numer kolejny wpisu, którego wzmianka dotyczy.

Kolumna "c" służy również do zapisania wzmianki o naznaczone) sprzedaży przymusowej; kolumna "e" do wykreślenia tej wzmianki.

§  35. 3 Na wniosek właściciela statku można statek, o ile ma nastąpić zmiana w rubrykach 10 lub 11, przenieść do nowego zeszytu pod nowym numerem porządkowym. Przeniesienie dokonywa się z urzędu, gdy tego wymaga przejrzystość rejestru. Przeniesienie zaznacza się w rubryce 11, wskazaniem na numer kolejny, pod którym statek został na nowo zarejestrowany.

W rubryce 7 nowego zeszytu należy powołać się na dawniejszy zapis i poświadczyć, że treść nowego zeszytu zgadza się z treścią poprzedniego zeszytu.

Do nowego zeszytu przenosi się tylko te podkreślone wpisy, których przeniesienie okaże się niezbędne. Z rubryki 13 przenosi się tylko numer zapisania z zaznaczeniem "wykreślony", zaznacza się również poprzednią nazwę i poprzedni port ojczysty statków.

Dział  III.

Dokumenty okrętowe.

§  36. Wydanie certyfikatu okrętowego i uwierzytelnionego wyciągu z certyfikatu okrętowego uskuteczniać należy zgodnie z przepisami ustawy o polskich statkach handlowych morskich według załączonych wzorów. Dokumenty te zaopatrują się pieczęcią i stwieraza podpisem sędziego. O ile dokument składa się z kilku arkuszy, to zeszywa się go biało-czerwonym sznurkiem, przytwierdzonym pieczęcią. Do pieczęci nie wolno używać laku.
§  37. Gdy po wydaniu certyfikatu okrętowego, nastąpił wpis do rubryki 10, 11 albo 13 rejestru okrętowego, wówczas zmiany należy wnosić do certyfikatu na odpowiednich stronach i uwierzytelniać przez podpis sędziego i pieczęć sądową. Zmiany zapisuje się jedne pod drugiemi w ten sposób, aby nie było pustych miejsc dających możność dopisania.
§  38. Nowy certyfikat okrętowy lub nowy wyciąg z certyfikatu okrętowego może być wydany tylko wtedy, gdy dawniejszy certyfikat lub dawniejszy wyciąg z certyfikatu okrętowego został zwrócony, o ile nie udowodniono ich utraty.

Zwrócone dokumenty unieważnia się, o ile zaś zostały utracone, to zaznacza się o tem w nowo wydanym dokumencie.

W nowo wydanych dokumentach zamieszcza się wyłącznie dane, istniejące w chwili sporządzenia dokumentu.

Jeżeli statek zostaje przeniesiony do nowego zeszytu pod nowym numerem porządkowym, to wystawia się nowy certyfikat lub nowy wyciąg z certyfikatu okrętowego. O wystawieniu nowego certyfikatu lub wyciągu zaznacza się na okładce aktów rejestrowanych ze wskazaniem na odnośne miejsce aktów.

W razie wykreślenia statku z rejestru, dokumenty okrętowe unieważnia się.

§  39. Certyfikat okrętowy lub wyciąg z certyfikatu unieważnia się przez nadcięcie. Unieważnione w ten sposób dokumenty przechowuje się przy aktach rejestru.
§  40. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR REJESTRU STATKÓW HANDLOWYCH MORSKICH.

Rubryka1.Nazwa statku. Międzynarodowy sygnał odróżniający.
Rubryka2.Rodzaj statku.
Rubryka3.Wynik obliczenia wymiaru statku.
Rubryka4.Data i miejsce wybudowania statku.
Rubryka5.Port ojczysty statku.
Rubryka6.Pełnomocnik (przynależność państwowa oraz miejsce stałego zamieszkania).
Rubryka7.Data zarejestrowania statku.
Rubryka8.Własność:
№ kol.Nazwisko i bliższe oznaczenie właścicielaWysokość udziału we własnościWysokość udziału we własności kapitału polskiegoTytuł nabycia
a.b.c.d.e.
Rubryka9Oświadczenie, że wszystkie warunki co do przynależności państwowej właścicieli zostały wypełnione (Dz. Ust. R P. z 1920 № 47 poz. 285, art. 12 p. 8).
Rubryka10.Zmiany własności:
№ kol.Do rubrykiNazwisko i bliższe oznaczenie właścicielaWysokość udziału we własnościTytuł nabycia
a.b.c.d.e.
Rubryka11.Zmiany zapisanych danych prócz zmian własności.
№ kol.Do rubrykiZmiana
a.b.c.
Rubryka12.Wykreślenie statku:
Rubryka13.Obciążenie
№ kol.SumaWpisZmianyWykreślenie
a.b.c.d.e.
1 § 18:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1929 r. (Dz.U.29.57.450) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 sierpnia 1929 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 lutego 1949 r. (Dz.U.49.10.65) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 marca 1949 r.

2 § 31 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 10 czerwca 1921 r. w sprawie sprostowania omyłek (Dz.U.21.50.313) z dniem 18 czerwca 1921 r.
3 § 35 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 10 czerwca 1921 r. w sprawie sprostowania omyłek (Dz.U.21.50.313) z dniem 18 czerwca 1921 r.