Prowadzenie rejestru przedsiębiorstw państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.96.473

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 grudnia 1992 r.
w sprawie prowadzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Rejestr przedsiębiorstw państwowych, zwany dalej "rejestrem", prowadzi się dla przedsiębiorstw państwowych objętych przepisami ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464), zwanej dalej "ustawą".
§  2.
Dla każdego przedsiębiorstwa państwowego zakłada się osobną księgę rejestrową, oznaczoną numerem odpowiadającym kolejności uwzględnionych wniosków o wpis przedsiębiorstw.
§  3.
1.
Księga rejestrowa składa się z czterech następujących działów:
1)
działu pierwszego - "Oznaczenie przedsiębiorstwa",
2)
działu drugiego - "Organizacja przedsiębiorstwa",
3)
działu trzeciego - "Mienie przedsiębiorstwa",
4)
działu czwartego - "Połączenie, podział, postępowanie naprawcze, postępowanie układowe, likwidacja oraz upadłość przedsiębiorstwa".
2.
Do działu pierwszego "Oznaczenie przedsiębiorstwa" wpisuje się w odrębnych rubrykach:
1)
numer kolejny wpisu,
2)
pełną i skróconą nazwę przedsiębiorstwa i jego siedzibę,
3)
przedmiot działalności przedsiębiorstwa, w tym wynikający z udzielonych koncesji,
4)
oznaczenie organu założycielskiego i aktu o utworzeniu przedsiębiorstwa oraz oznaczenie organu sprawującego nadzór nad przedsiębiorstwem, jeżeli nadzór nie jest sprawowany przez organ założycielski, a także imiona i nazwiska członków rady nadzorczej,
5)
oznaczenie podmiotów gospodarczych, w których przedsiębiorstwo ma udziały lub inne tytuły uczestnictwa, a także oznaczenie księgi rejestrowej, w której podmioty te zostały zarejestrowane,
6)
cyfrowy identyfikator przedsiębiorstwa, nadany w systemie informacji statystycznej, oraz uwagi.
3.
Do działu drugiego "Organizacja przedsiębiorstwa" wpisuje się w odrębnych rubrykach:
1)
numer kolejny wpisu,
2)
wzmiankę o złożeniu do rejestru statutu przedsiębiorstwa,
3)
wzmiankę o złożeniu do rejestru statutu samorządu załogi przedsiębiorstwa,
4)
imię i nazwisko dyrektora (tymczasowego kierownika) przedsiębiorstwa oraz imiona i nazwiska jego zastępców albo imię i nazwisko zarządcy przedsiębiorstwa, a jeżeli zarządcą przedsiębiorstwa jest osoba prawna - jej nazwę i siedzibę oraz imię i nazwisko osoby wykonującej czynności zarządu w jej imieniu,
5)
imiona i nazwiska pełnomocników przedsiębiorstwa uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorstwa oraz zakres ich upoważnień,
6)
imiona i nazwiska członków prezydium rady pracowniczej,
7)
nazwy i siedziby zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa, które sporządzają sprawozdania finansowe, i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej,
8)
wzmiankę o zawarciu umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, ustanowieniu rady nadzorczej, ustaniu umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem oraz inne uwagi.
4.
Do działu trzeciego "Mienie przedsiębiorstwa" wpisuje się w odrębnych rubrykach:
1)
numer kolejny wpisu,
2)
wzmiankę o złożeniu do rejestru zweryfikowanego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa za ostatni rok oraz o wielkości funduszu założycielskiego,
3)
wzmiankę o prawach przedsiębiorstwa do posiadanego mienia, o obciążeniu środków trwałych przedsiębiorstwa ograniczonymi prawami rzeczowymi lub o oddaniu tych środków do używania innym podmiotom na podstawie innych umów prawa cywilnego oraz o zbyciu przedsiębiorstwa lub jego części,
4)
uwagi.
5.
Do działu czwartego "Połączenie, podział, postępowanie naprawcze, postępowanie układowe, likwidacja lub upadłość przedsiębiorstwa" wpisuje się w odrębnych rubrykach:
1)
numer kolejny wpisu,
2)
wzmiankę dotyczącą połączenia, podziału, postępowania naprawczego, postępowania układowego, likwidacji lub upadłości przedsiębiorstwa,
3)
imię i nazwisko osoby sprawującej zarząd komisaryczny, likwidatora lub syndyka masy upadłości,
4)
uwagi.
§  3a. 1
W księdze rejestrowej przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" nie dokonuje się wpisu danych określonych w § 3 ust. 4 pkt 3.
§  4.
Każdy wpis do księgi rejestrowej oznacza się numerem wynikającym z kolejności wpisów oraz zaopatruje w datę dokonania wpisu i podpis sędziego.
§  5.
Księgi rejestrowe nie mogą być wynoszone poza miejsce przechowywania.
§  6.
Niezależnie od księgi rejestrowej prowadzi się akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestru oraz dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego.
§  7.
Sąd może w treści wpisu powołać się na dokument złożony do akt rejestrowych. Powołane dokumenty uważa się wówczas za objęte treścią wpisu.
§  8.
Wzory ksiąg rejestrowych oraz wzory ksiąg pomocniczych ustala Minister Sprawiedliwości.

Postępowanie w sprawach rejestru

§  9.
W postępowaniu w sprawach rejestru stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej.
§  10.
1.
Do złożenia wniosku o wpis do rejestru jest obowiązany dyrektor (tymczasowy kierownik, zarządca) przedsiębiorstwa, a w razie likwidacji lub upadłości przedsiębiorstwa - likwidator lub syndyk masy upadłości.
2.
W razie wszczęcia postępowania naprawczego wniosek o wpis do rejestru jest obowiązana złożyć osoba sprawująca zarząd komisaryczny.
§  11.
Wniosek o wpis przedsiębiorstwa do rejestru powinien być złożony w terminie 30 dni od daty utworzenia przedsiębiorstwa. Złożenie wniosku o dokonanie innych wpisów powinno nastąpić w terminie 15 dni od daty powstania okoliczności uzasadniających dokonanie wpisu.
§  12.
W razie uchylania się od złożenia wniosku w terminie określonym w § 11, sąd zastosuje wobec osoby zobowiązanej do złożenia wniosku grzywnę i zawiadomi o tym organ założycielski lub organ sprawujący nadzór nad przedsiębiorstwem. Przepisy art. 1050 § 3, art. 1052 i 1055 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.
§  13.
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać dokładne dane potrzebne do wypełnienia poszczególnych rubryk księgi rejestrowej. Do wniosku powinny być dołączone odpisy dokumentów będących podstawą wpisu. Jeżeli wpis dotyczy sprawy zastrzeżonej przepisami do kompetencji stanowiących rady pracowniczej, dokument będący podstawą wpisu powinien być podpisany przez przewodniczącego prezydium tej rady lub jego zastępcę.
§  14.
Organ założycielski lub organ sprawujący nadzór nad przedsiębiorstwem może wziąć udział w postępowaniu, jeżeli przedmiotem wniosku jest sprawa, w której na podstawie ustawy organowi temu przysługuje prawo podejmowania decyzji.
§  15.
Rozpoznając wniosek o wpis do rejestru sąd bada treść wniosku, zgodność z prawem treści dokumentów stanowiących podstawę dokonania wpisu oraz treść księgi rejestrowej.
§  16.
W postanowieniu zarządzającym wpis do rejestru sąd określa dosłowną treść wpisu oraz rubrykę księgi rejestrowej, w której wpis ma być dokonany.
§  17.
Postanowienia zarządzające wpis do rejestru podlegają natychmiastowemu wykonaniu z urzędu. Numer kolejny wpisu w księdze rejestrowej odnotowuje się na wniosku o wpis i na dokumencie stanowiącym podstawę wpisu.
§  18.
Postanowienie zarządzające wpis do rejestru sąd uzasadnia tylko na wniosek.
§  19.
Sąd odmawia wpisu do rejestru, jeżeli:
1)
dane objęte wnioskiem nie podlegają wpisowi do rejestru,
2)
dokumenty, które miałyby stanowić podstawę wpisu, są sprzeczne z prawem,
3)
wnioskodawca nie usunie w wyznaczonym przez sąd terminie braków wniosku.
§  20.
1.
Sąd z urzędu wydaje postanowienie nakazujące wykreślenie z rejestru wpisu niedopuszczalnego ze względu na obowiązujące przepisy lub niezgodnego z rzeczywistym stanem.
2.
Sąd z urzędu wydaje również postanowienie nakazujące wykreślenie z rejestru przedsiębiorstwa państwowego, przekształconego w spółkę, z chwilą wpisania spółki do rejestru handlowego.
§  21.
Wniesienie rewizji od postanowienia o wpisie do rejestru odnotowuje się w księdze rejestrowej, w rubryce "uwagi".
§  22.
1.
Przepisy dotyczące wpisu do rejestru stosuje się odpowiednio do wykreślenia wpisu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorstwa podzielonego w celu utworzenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstwa zlikwidowanego składa organ założycielski. Przepis § 12 nie ma zastosowania.
§  23.
1.
Rejestr jest udostępniany do wglądu każdemu, kto wykaże w tym swój interes prawny. Sędzia może jednak zarządzić odmowę wglądu do rejestru lub do określonych wpisów, jeżeli wymaga tego ochrona tajemnicy państwowej lub gospodarczej. W razie wątpliwości sędzia zwraca się o opinię do organu założycielskiego albo do przedsiębiorstwa, którego wpis dotyczy.
2.
Rejestr może być udostępniony do wglądu tylko w obecności sekretarza sądowego.
3.
Na odmowę udostępnienia rejestru do wglądu przysługuje zażalenie.
§  24.
Zaświadczenia, odpisy i wyciągi z rejestru są wydawane na każde pisemne żądanie organów przedsiębiorstwa, którego wpis dotyczy, oraz na żądanie organu założycielskiego lub organu sprawującego nadzór nad przedsiębiorstwem, a także na żądanie innej osoby w razie wykazania przez nią interesu prawnego. Przepisy § 23 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  25.
Księgi rejestrowe prowadzone według przepisów dotychczasowych prowadzi się nadal, dostosowując je odpowiednio do przepisów niniejszego rozporządzenia.
§  26.
Dyrektorzy przedsiębiorstw wpisanych do rejestru według przepisów dotychczasowych złożą, w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, wnioski o dokonanie wpisów tych danych, które na podstawie przepisów dotychczasowych nie były wpisywane do rejestru. Przepis § 12 stosuje się odpowiednio.
§  27.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie prowadzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 171 oraz z 1983 r. Nr 9, poz. 47 i Nr 75, poz. 335).
§  28.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 3a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 lipca 1997 r. (Dz.U.97.79.488) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1997 r.