Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2467

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru

Na podstawie art. 52 ust. 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 2210 i 2243) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy sposób i tryb prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych, zwanego dalej "rejestrem", w tym uzyskiwania dostępu do rejestru;
2) sposób współpracy Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej "organem nadzoru", i Polskiej Izby Ubezpieczeń, zwanej dalej "Izbą", w zakresie dotyczącym udzielania informacji określonych w art. 52 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, zwanej dalej "ustawą";
3) sposób udostępniania informacji z rejestru.
§  2.  Rejestr składa się z następujących działów i rozdziałów:
1) dział pierwszy - rejestr agentów:
a) rozdział pierwszy - agenci ubezpieczeniowi,
b) rozdział drugi - agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające;
2) dział drugi - rejestr brokerów:
a) rozdział pierwszy - brokerzy ubezpieczeniowi,
b) rozdział drugi - brokerzy reasekuracyjni,
c) rozdział trzeci - egzaminy dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych,
d) rozdział czwarty - osoby zwolnione z egzaminów dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz osoby, wobec których nie stosuje się warunku zdania tego egzaminu.
§  3. 
1.  Dział pierwszy, rozdział pierwszy obejmuje:
1) dane, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy - w przypadku agentów ubezpieczeniowych będących osobami fizycznymi;
2) dane, o których mowa w art. 55 ust. 2 ustawy - w przypadku agentów ubezpieczeniowych niebędących osobami fizycznymi;
3) informacje, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy - w przypadku agentów ubezpieczeniowych wykonujących działalność agencyjną na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej przez oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług.
2.  Dział pierwszy, rozdział drugi obejmuje:
1) dane, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy - w przypadku agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające będących osobami fizycznymi;
2) dane, o których mowa w art. 55 ust. 2 ustawy - w przypadku agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające niebędących osobami fizycznymi;
3) informacje, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy - w przypadku agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające wykonujących działalność agencyjną na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej przez oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług.
3.  Dział drugi, rozdział pierwszy obejmuje:
1) dane, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy - w przypadku brokerów ubezpieczeniowych będących osobami fizycznymi;
2) dane, o których mowa w art. 59 ust. 2 ustawy - w przypadku brokerów ubezpieczeniowych będących osobami prawnymi.
4.  Dział drugi, rozdział drugi obejmuje:
1) dane, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy - w przypadku brokerów reasekuracyjnych będących osobami fizycznymi;
2) dane, o których mowa w art. 59 ust. 2 ustawy - w przypadku brokerów reasekuracyjnych będących osobami prawnymi.
5.  Dział drugi, rozdział trzeci obejmuje dane, o których mowa w art. 59 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy.
6.  Dział drugi, rozdział czwarty obejmuje dane, o których mowa w art. 59 ust. 3 pkt 3 ustawy.
§  4. 
1.  Pośrednikowi ubezpieczeniowemu organ nadzoru nadaje jeden, niepowtarzalny numer wpisu w rejestrze.
2.  Wspólnikom i członkom zarządu, o których mowa w art. 19 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy, oraz osobie wykonującej czynności agencyjne organ nadzoru nadaje niepowtarzalne numery wpisu w rejestrze.
3.  Osoba wykonująca czynności agencyjne może występować w rejestrze wyłącznie jeden raz, niezależnie od liczby agentów ubezpieczeniowych, w imieniu których wykonuje czynności agencyjne.
4.  Do wspólników i członków zarządu, o których mowa w art. 19 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  5. 
1.  Po wykreśleniu pośrednika ubezpieczeniowego z rejestru zamieszcza się adnotację o wykreśleniu tego pośrednika z rejestru.
2.  W przypadku wykreślenia z rejestru agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy w dziale pierwszym, w rozdziale odpowiednio pierwszym lub drugim zamieszcza się dodatkowo dane dotyczące daty i przyczyny wykreślenia z rejestru.
3.  W przypadku wniosku, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, w rejestrze w dziale pierwszym odpowiednio w rozdziale pierwszym lub drugim dokonuje się adnotacji o dacie wpływu tego wniosku do organu nadzoru.
4.  Jeżeli w wyniku wykreślenia wpisu z rejestru lub zmiany wpisu w rejestrze osoba, o której mowa w art. 34 ust. 8 lub 9 ustawy, nie występuje w dziale drugim w rozdziale odpowiednio pierwszym lub drugim, wykreśla się ją z rozdziału czwartego tego działu w zakresie odpowiednim dla rozdziału, w którym przestała występować.
§  6.  Organ nadzoru udostępnia Izbie z rejestru, w drodze teletransmisji, następujące dane:
1) informację o rozwiązaniu z agentem ubezpieczeniowym lub agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające umowy agencyjnej z przyczyn określonych w art. 57 ust. 3 ustawy, obejmującą:
a) firmę, pod którą agent ubezpieczeniowy lub agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające wykonuje działalność gospodarczą,
b) numer wpisu w rejestrze, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
c) nazwę zakładu ubezpieczeń, który rozwiązał umowę agencyjną z agentem ubezpieczeniowym lub agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające,
d) datę wpływu do organu nadzoru wniosku, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy,
e) przyczynę rozwiązania umowy agencyjnej przez zakład ubezpieczeń;
2) informacje, o których mowa w art. 57 ust. 4 i 5 ustawy.
§  7. 
1.  Dane, o których mowa w art. 52 ust. 4 i 8 ustawy, są udostępniane za pośrednictwem strony internetowej organu nadzoru, po wypełnieniu formularza elektronicznego.
2.  W formularzu elektronicznym należy podać żądane dane, w szczególności dane identyfikujące podmiot, którego dane mają być udostępnione.
3.  Adres strony internetowej, pod którym jest udostępniany formularz elektroniczny, organ nadzoru publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.
4.  Wniosek o udzielenie informacji z rejestru, o których mowa w art. 52 ust. 5 i 9 ustawy, może być złożony:
1) w formie pisemnej;
2) na formularzu elektronicznym udostępnianym za pośrednictwem strony internetowej organu nadzoru.
5.  Wniosek, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest kierowany do organu nadzoru i zawiera dane umożliwiające wyszukanie w rejestrze żądanych informacji.
6.  Złożenie wniosku w sposób, o którym mowa w ust. 4 pkt 2:
1) przez osobę fizyczną następuje za pośrednictwem formularza elektronicznego po dokonaniu uwierzytelnienia tej osoby za pomocą profilu zaufanego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669);
2) przez podmiot inny niż osoba fizyczna wymaga:
a) przedłożenia organowi nadzoru informacji o osobie uprawnionej do złożenia wniosku w imieniu tego podmiotu, obejmującej imię, nazwisko oraz numer PESEL osoby uprawnionej,
b) uzyskania przez osobę uprawnioną dostępu do formularza elektronicznego po dokonaniu uwierzytelnienia tej osoby za pomocą profilu zaufanego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§  8. 
1.  Wniosek o udzielenie informacji z rejestru, o których mowa w art. 52 ust. 6 ustawy, jest kierowany do Izby i może być złożony przez:
1) zakład ubezpieczeń, na formularzu elektronicznym udostępnianym za pośrednictwem strony internetowej Izby, z zastosowaniem mechanizmów uwierzytelniania;
2) przedsiębiorcę, którego informacja dotyczy, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
2.  We wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy wskazać żądane informacje oraz następujące dane identyfikujące agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające, którego informacja dotyczy:
1) firmę, pod którą agent ubezpieczeniowy lub agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające wykonuje działalność gospodarczą;
2) numer wpisu w rejestrze, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2019 r., z wyjątkiem § 7 ust. 4 pkt 2 i ust. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (Dz. U. poz. 1316), które traci moc z dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 2210 i 2243).