Prowadzenie Rejestru Dowodów Osobistych. - Dz.U.2021.1903 - OpenLEX

Prowadzenie Rejestru Dowodów Osobistych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1903

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 15 października 2021 r.
w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816 i 1000) zarządza się, co następuje:
1. Rozporządzenie określa:
1)
sposób prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych;
2)
sposób przetwarzania danych biometrycznych, w zakresie odcisków palców, gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych;
3)
sposób i zakres danych przekazywanych z Rejestru Dowodów Osobistych do rejestru PESEL, Krajowego Systemu Informacyjnego Policji i Systemu Informacyjnego Schengen.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
RDO - Rejestr Dowodów Osobistych;
2)
SIS - System Informacyjny Schengen, o którym mowa w art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1041);
3)
ustawa - ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
4)
KSI - Krajowy System Informatyczny, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym;
5)
KSIP - Krajowy System Informacyjny Policji, o którym mowa w art. 21nb ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882).
1. 
Organ gminy wprowadza do RDO dane bezpośrednio, w trybie teletransmisji. RDO przekazuje zwrotnie komunikat zawierający potwierdzenie wprowadzenia danych.
2. 
Dane w RDO zapisuje się wielkimi literami. Dopuszcza się zapisywanie danych dotyczących numeru domu lub lokalu małą literą, o ile taka numeracja występuje.
1. 
W celu zapewnienia poufności danych biometrycznych w zakresie odcisków palców gromadzonych w RDO, dane te są przetwarzane w formie zaszyfrowanej.
2. 
Szyfrowanie danych biometrycznych w zakresie odcisków palców jest dokonywane z zastosowaniem algorytmów i długości kluczy zgodnych z polityką świadczenia usług dla dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.
3. 
Klucze są generowane i przechowywane w urządzeniu spełniającym wymagania bezpieczeństwa zgodnie z profilem bezpieczeństwa bezpiecznych urządzeń do składania podpisu określonym w normie PN-EN 419211-2:2013, po stronie podmiotu dokonującego personalizacji dowodu osobistego.
4. 
Potwierdzenie wiarygodności kluczy jest realizowane z wykorzystaniem certyfikatu klucza publicznego wydanego w ramach polityki certyfikacji spełniającej wymagania określone w normach wprowadzających serię norm ETSI EN 319 411.
5. 
Dane biometryczne w zakresie odcisków palców gromadzone w RDO mogą być przetwarzane w postaci niezaszyfrowanej w trakcie procesu ich pobierania oraz personalizacji dowodu osobistego.
6. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw informatyzacji oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy w zakresie swojej właściwości, zapewniają stosowanie mechanizmów, które gwarantują ochronę przed nieuprawnionym dostępem do tych danych, w tym w szczególności ich kopiowanie, oraz zapewniają rejestrowanie wszelkich działań dokonywanych na tych danych.
1. 
Po wprowadzeniu przez organ gminy do RDO daty odbioru przez obywatela dowodu osobistego z RDO do rejestru PESEL są przekazywane dane określone w art. 56 ust. 1 pkt 4 lit. a-c ustawy.
2. 
W przypadku unieważnienia dowodu osobistego z RDO do rejestru PESEL są przekazywane dane określone w art. 56 ust. 1 pkt 4 lit. a oraz lit. d tiret piąte ustawy.
3. 
W przypadku zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego z RDO do rejestru PESEL są przekazywane dane określone w art. 56 ust. 1 pkt 4 lit. a oraz lit. d tiret dziewiąte ustawy.
4. 
W przypadku cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego z RDO do rejestru PESEL są przekazywane dane określone w art. 56 ust. 1 pkt 4 lit. a i b ustawy.
5. 
Z RDO do SIS są przekazywane dane określone w art. 56 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy dotyczące skradzionych, przywłaszczonych lub utraconych blankietów dowodów osobistych.
6. 
W przypadku unieważnienia dowodu osobistego z powodu utraty z RDO do SIS są przekazywane dane określone w art. 28 pkt 2, pkt 6, w zakresie daty urodzenia posiadacza dowodu osobistego, i pkt 7 ustawy oraz w art. 56 ust. 1 pkt 4 lit. a, c i d tiret pierwsze i piąte ustawy.
7. 
W przypadku zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego z RDO do SIS są przekazywane dane określone w art. 28 pkt 2, pkt 6, w zakresie daty urodzenia posiadacza dowodu osobistego, i pkt 7 ustawy oraz w art. 56 ust. 1 pkt 4 lit. a, c i d tiret pierwsze i dziewiąte ustawy, w zakresie daty zawieszenia.
8. 
W przypadku cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, zmiany przyczyny unieważnienia z powodu utraty na inną przyczynę unieważnienia lub zwrotu utraconego dowodu osobistego z RDO do SIS jest przekazywany komunikat o konieczności usunięcia wpisu dotyczącego dowodu osobistego.
9. 
W przypadku zwrotu dowodu osobistego, wcześniej zgłoszonego jako utracony, z RDO do KSIP są przekazywane dane określone w art. 56 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret piętnaste i szesnaste ustawy.
1. 
Przekazywanie danych między RDO a rejestrem PESEL, SIS i KSIP następuje przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. Rejestr PESEL, SIS i KSIP przekazują zwrotnie komunikat zawierający potwierdzenie przekazania danych.
2. 
Przekazywanie danych między RDO a rejestrem PESEL i KSIP odbywa się bezpośrednio w czasie rzeczywistym.
3. 
Przekazywanie danych między RDO a SIS odbywa się za pośrednictwem KSI.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 3a ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1000 i 1393). 2
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 876), które utraci moc z dniem wejścia w życie art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1000 i 1393).