Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.40.283

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 1968 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 października 1968 r.
w sprawie prowadzenia przez organy administracji rolnej prezydiów rad narodowych egzekucji administracyjnej w zakresie ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

Na podstawie art. 14 § 2 i art. 20 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 24, poz. 151) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Biura gromadzkich rad narodowych oraz właściwe do spraw rolnych organy prezydiów miejskich rad narodowych miast nie stanowiących powiatów i rad narodowych osiedli upoważnione są do prowadzenia, w charakterze organów egzekucyjnych, egzekucji administracyjnej w zakresie następujących obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami (Dz. U. Nr 10, poz. 55) oraz z rozporządzeń i zarządzeń, wydanych na podstawie tej ustawy:
1) wykonanie nakazanych czynności i przywrócenie stanu poprzedniego w razie dokonania zakazanych czynności - w celu zwalczania chorób i szkodników roślin uprawnych oraz chwastów,
2) utrzymanie aparatów i narzędzi pomocniczych do ochrony roślin w stanie zdatnym do użytku w okresie, kiedy wykonuje się zabiegi ochrony roślin.
2. Upoważnienie określone w ust. 1 dotyczy stosowania następujących środków egzekucji administracyjnej:
1) grzywna w celu przymuszenia,
2) wykonanie zastępcze.
3. Prezydia powiatowych rad narodowych ustalają termin, od którego poszczególne biura gromadzkich rad narodowych będą wykonywać uprawnienia określone w ust. 1.
§  2. Jeżeli zwłoka w wykonaniu czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, mogłaby spowodować szkodę dla interesu społecznego, organ egzekucyjny właściwy w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo upoważniony na podstawie § 1 może przeprowadzić wykonanie zastępcze bez uprzedniego doręczenia upomnienia.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.