Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.205.1698

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 11 października 2005 r.
w sprawie prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd rejestru inwestorów kwalifikowanych

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa wzór wniosku o wpis do rejestru inwestorów kwalifikowanych, szczegółowy sposób prowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd rejestru inwestorów kwalifikowanych, zwanego dalej "rejestrem", oraz tryb jego udostępniania.
§  2.
1. Wniosek o wpis do rejestru inwestorów kwalifikowanych składa się na piśmie.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.
3. Do wniosku należy dołączyć:
  1) w przypadku gdy wniosek składa osoba fizyczna - dokumenty potwierdzające spełnienie co najmniej dwóch spośród warunków, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej "ustawą";
  2) w przypadku gdy wniosek składa mały lub średni przedsiębiorca - dokumenty potwierdzające spełnienie co najmniej dwóch warunków, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy.
§  3.
1. Rejestr inwestorów kwalifikowanych jest prowadzony w formie elektronicznej.
2. Rejestr zawiera następujące dane:
  1) w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy:
a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
b) datę wpisania danej osoby do rejestru;
  2) w przypadku małego lub średniego przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy:
a) nazwę oraz siedzibę i adres,
b) numer KRS określony w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. Nr 117, poz. 1237, z 2002 r. Nr 17, poz. 165, z 2003 r. Nr 186, poz. 1821 oraz z 2005 r. Nr 82, poz. 717),
c) datę wpisania przedsiębiorcy do rejestru.
3. Wpis do rejestru polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych określonych w ust. 2.
§  4.
1. W przypadku zmiany danych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a, inwestor kwalifikowany jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, złożyć pisemny wniosek o zmianę wpisu w rejestrze.
2. Komisja dokonuje aktualizacji rejestru na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1.
§  5. Komisja wykreśla inwestora kwalifikowanego z rejestru:
  1) na pisemny wniosek inwestora kwalifikowanego;
  2) w przypadku stwierdzenia na podstawie stosownych dokumentów:
a) częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia lub śmierci inwestora kwalifikowanego będącego osobą fizyczną,
b) wykreślenia z rejestru przedsiębiorców inwestora kwalifikowanego będącego małym lub średnim przedsiębiorcą.
§  6.
1. Komisja udostępnia dane z rejestru na wniosek zainteresowanego podmiotu.
2. Udostępnienie danych może nastąpić w formie:
  1) udostępnienia rejestru w siedzibie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, przy wykorzystaniu sieci informatycznej;
  2) sporządzenia wyciągu z rejestru, obejmującego dane wskazane we wniosku;
  3) sporządzenia odpisu pełnego, zawierającego wszystkie dane zawarte w rejestrze.
3. Wnioski o udostępnienie danych zawartych w rejestrze składa się w formie pisemnej. Wniosek powinien wskazywać zakres danych podlegających udostępnieniu oraz formę ich udostępnienia.
4. Komisja udostępnia dane w formie i zakresie wskazanym we wniosku.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2005 r.
_________

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

ZAŁĄCZNIK

WZÓR WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU INWESTORÓW KWALIFIKOWANYCH

wzór