Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.85.621

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 8 października 1921 r.
w przedmiocie prowadzenia przez apteki na terenie b. zaboru austrjackiego ksiąg receptowych.

Na mocy art. 2 p. 13 i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 63, poz. 371) oraz § 7 austrjackiej ustawy z dnia 18 grudnia 1906 r. (Dz. U. P. № 5 z 1907 r.) zarządzam co następuje:
§  1. Kierownicy aptek publicznych oraz domowych aptek obowiązani są do prowadzenia, podług załączonego wzoru, księgi receptowej, do której winni wciągać odpisy wszystkich wydawanych recept, oznaczając je kolejnemi liczbami. Kolejne liczby księgi receptowej winny być wystawiane na oryginałach recept.
§  2. Winni przekroczenia przepisów niniejszego rozporządzenia karani będą w myśl § 41 ustawy z dnia 18 grudnia 1906 r. (Dz. U. P. № 5 z 1907 r.), oraz ogólnych przepisów karnych.
§  3. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje na terenie b. zaboru austrjackiego i wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1921 r.

WZÓR KSIĘGI RECEPTOWEJ.

Liczba bieżącaData przyrządzenia lekarstwaData wydania lekarstwaTreść receptyCena pobrana
Mk.fen.