Prowadzenie ksiąg i przechowywanie aktów notarialnych w państwowych biurach notarialnych. - Dz.U.1990.2.14 - OpenLEX

Prowadzenie ksiąg i przechowywanie aktów notarialnych w państwowych biurach notarialnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.2.14

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 grudnia 1989 r.
w sprawie prowadzenia ksiąg i przechowywania aktów notarialnych w państwowych biurach notarialnych.

Na podstawie art. 77 oraz w związku z art. 9 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 33, poz. 176) zarządza się, co następuje:
1.
Państwowe biura notarialne prowadzą według ustalonych wzorów następujące księgi notarialne:
1)
repertorium A,
2)
repertorium P,
3)
repertorium Ns,
4)
księgę depozytową,
5)
dziennik przesyłanych dokumentów,
6)
dziennik korespondencyjny,
7)
skorowidze alfabetyczno­numerowe.
2.
Liczbę kart w księgach wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 poświadcza na ostatniej stronie księgi dyrektor państwowego biura notarialnego lub kierownik oddziału tego biura.
3.
Poza księgami, o których mowa w ust. 1, państwowe biura notarialne prowadzą księgi i wykazy, których obowiązek prowadzenia wynika z przepisów szczególnych.
Do repertorium A wpisuje się w porządku chronologicznym wszystkie czynności notarialne, z wyłączeniem tych, od których opłatę pobrano znakami opłaty notarialnej, i z wyłączeniem czynności w postępowaniu spadkowym oraz protestów. O wydaniu odpisu lub wyciągu sporządza się adnotację w rubryce "uwagi" pod numerem repertorium, pod którym oryginał aktu notarialnego został zapisany.
Do repertorium P wpisuje się dokumenty oddane do protestu państwowemu biuru notarialnemu.
W repertorium A rubryki dotyczące pobranych należności podsumowuje się codziennie, a także miesięcznie. Obowiązek miesięcznego sumowania rubryk odnosi się również do repertorium P. Pod podsumowaniem należy wyszczególniać wszystkie wpłacone do właściwego organu finansowego kwoty z powołaniem się na odpowiednie pokwitowanie.
Do repertorium Ns wpisuje się czynności w postępowaniu spadkowym, należące do właściwości państwowego biura notarialnego.
1.
Do dziennika przesyłanych dokumentów wpisuje się wnioski i pisma przesyłane z urzędu sądom i innym organom państwowym.
2.
Inne pisma, zarówno wysyłane, jak i wpływające, dotyczące podstawowej działalności państwowych biur notarialnych, wpisuje się do dziennika korespondencyjnego.
Dla czynności wpisanych do repertorium A prowadzi się odrębny skorowidz alfabetyczno­numerowy.
1.
Repertoria i inne księgi notarialne prowadzi się według rocznych okresów kalendarzowych. Nie dotyczy to księgi depozytowej, dziennika przesyłanych dokumentów oraz dziennika korespondencyjnego.
2.
Księgi powinny być oprawione, a strony w nich ponumerowane.
3.
Omyłkowe wpisy w księgach notarialnych poprawia się przez przekreślenie błędnej treści czerwonym kolorem w sposób umożliwiający jej odczytanie i przez wpisanie właściwej treści. Dokonane poprawki opatruje się datą i podpisem osoby, która czynności dokonała.
W zakresie techniki pracy biurowej państwowych biur notarialnych dla ewidencjonowania informacji zamieszczanych w księgach notarialnych mogą być wykorzystywane systemy informacji komputerowej na zasadach przyjętych w przepisach o księgach wieczystych i hipotece.
1.
Oryginały aktów notarialnych i protokołów po upływie każdego roku są oprawiane w porządku chronologicznym w jeden lub kilka tomów.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przechowywania odpisów protestów.
Oryginały aktów notarialnych, księgi notarialne i odpisy protestów przechowuje się w państwowym biurze notarialnym.
Oddziały państwowych biur notarialnych nie prowadzące ksiąg wieczystych przechowują oryginały aktów notarialnych, księgi notarialne i odpisy protestów z okresu ostatnich sześciu lat, a następnie przekazują je do archiwum ksiąg wieczystych właściwego państwowego biura notarialnego.
1.
Przepisy rozporządzenia dotyczące państwowych biur notarialnych stosuje się odpowiednio do indywidualnych kancelarii notarialnych.
2.
Indywidualne kancelarie notarialne przechowują oryginały aktów notarialnych, księgi notarialne i odpisy protestów z okresu ostatnich sześciu lat, a następnie przekazują je do archiwum ksiąg wieczystych państwowego biura notarialnego wskazanego przez prezesa sądu wojewódzkiego, w którego okręgu kancelaria ma swoją siedzibę.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 1955 r. o prowadzeniu ksiąg i przechowywaniu akt notarialnych (Dz. U. Nr 17, poz. 101 i z 1979 r. Nr 3, poz. 11).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1990 r.