Prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sądy Powiatowe w Bartoszycach, Biskupcu, Braniewie, Iławie z tymczasową siedzibą w Suszu, Mrągowie, Ostródzie, Piszu i Szczytnie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.77.407

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1964 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 grudnia 1958 r.
w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sądy Powiatowe w Bartoszycach, Biskupcu, Braniewie, Iławie z tymczasową siedzibą w Suszu, Mrągowie, Ostródzie, Piszu i Szczytnie. *

Na podstawie art. 11 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz. 360 i z 1957 r. Nr 31, poz. 133) oraz art. XXIII i LVII przepisów wprowadzających prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz. U. z 1946 r. Nr 57, poz. 321) zarządza się, co następuje:
Prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów powierza się w województwie olsztyńskim:
1)
Sądowi Powiatowemu w Bartoszycach - dla okręgu tego sądu,
2)
Sądowi Powiatowemu w Biskupcu - dla okręgu tego sądu,
3)
Sądowi Powiatowemu w Braniewie - dla okręgu Sądu Powiatowego w Braniewie łącznie z jego Wydziałem Zamiejscowym w Ornecie,
4)
Sądowi Powiatowemu w Iławie z tymczasową siedzibą w Suszu - dla okręgu tego sądu,
5)
Sądowi Powiatowemu w Mrągowie - dla okręgu tego sądu,
6) 1
Sądowi Powiatowemu w Ostródzie - dla okręgu Sądu Powiatowego w Ostródzie łącznie z jego Wydziałem Zamiejscowym w Olsztynku,
7)
Sądowi Powiatowemu w Piszu - dla okręgu tego sądu,
8)
Sądowi Powiatowemu w Szczytnie - dla okręgu tego sądu.
Tracą moc § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 54, poz. 496) i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 1956 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych: w Olsztynku Sądu Powiatowego w Ostródzie oraz w Ornecie Sądu Powiatowego w Braniewie (Dz. U. Nr 48, poz. 214) w częściach dotyczących powierzenia Sądom Powiatowym w Giżycku, Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie i Pasłęku prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów dla okręgów Sądów Powiatowych w Bartoszycach, Biskupcu, Braniewie łącznie z jego Wydziałem Zamiejscowym w Ornecie, Iławie z tymczasową siedzibą w Suszu, Mrągowie, Ostródzie łącznie z jego Wydziałem Zamiejscowym w Olsztynku oraz dla okręgów Sądów Powiatowych w Piszu i Szczytnie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1959 r.
* Z dniem 1 lipca 1963 r. nin. rozporządzenie traci moc w części dotyczącej Wydziału Zamiejscowego w Ornecie, zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 1963 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Ornecie Sądu Powiatowego w Braniewie (Dz.U.63.26.154).
1 Z dniem 30 czerwca 1964 r. traci moc § 1 pkt 6 nin. rozporządzenia w części dotyczącej Wydziału Zamiejscowego w Olsztynku, zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 czerwca 1964 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Olsztynku Sądu Powiatowego w Ostródzie (Dz.U.64.23.154).