Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.41.195

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 czerwca 1958 r.
w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sądy Powiatowe w Głubczycach i Strzelcach Opolskich.

Na podstawie art. 11 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz. 360 i z 1957 r. Nr 31, poz. 133) oraz art. XXII i LVII przepisów wprowadzających prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz. U. z 1946 r. Nr 57, poz. 321) zarządza się, co następuje:
§  1. Powierza się prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów:

- Sądowi Powiatowemu w Głubczycach w województwie opolskim dla okręgu tego sądu,

- Sądowi Powiatowemu w Strzelcach Opolskich w województwie opolskim dla okręgu tego sądu.

§  2. Traci moc § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496) w części dotyczącej powierzenia prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów Sądowi Powiatowemu w Raciborzu dla okręgu Sądu Powiatowego w Głubczycach i Sądowi Powiatowemu w Opolu dla okręgu Sądu Powiatowego w Strzelcach Opolskich.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1958 r.